Des­mond Tu­tu kjen­ner apart­heid

Faedrelandsvennen - - MENING - KRISTEN FLØGSTAD

I et le­ser­inn­legg 27. juni kom­mer det kom­men­ta­rer til at erke­bis­kop Des­mond Tu­tu bruk­te ut­tryk­ket apart­heid om is­ra­elsk po­li­tikk.

Som mot­ar­gu­ment blir det først og fremst vist til ek­semp­ler brukt av sør­afri­ka­ne­ren Ben­ja­min Po­grund. Han min­ner om at jø­der og pa­le­sti­ne­re sit­ter sam­men på ki­no­er, ki­no­er, bus­ser osv. Det­te er ek­semp­ler hen­tet fra sta­ten Is­rael, men pro­ble­met er at de ikke dek­ker si­tua­sjo­nen i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne på Vest­bred­den og i Gaza.

Jeg fikk den­ne uka til­sendt en ar­tik­kel som en dansk po­li­ti­ker skrev etter en tur i Is­rael og Pa­le­sti­na. Er­fa­rin­ge­ne stem­mer på­fal­len­de godt med mine inn­trykk etter en til­sva­ren­de stu­die­tur i be­gyn­nel­sen av april. Is­rael er i ferd med å ta over om­rå­der som skul­le bli til en pa­le­stinsk stat.

1. Bo­set­tin­ger

Det bor nå 600.000 is­ra­els­ke bo­set­te­re i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne, og tal­let sti­ger raskt. I føl­ge in­ter­na­sjo­nal rett er dis­se bo­set­tin­ge­ne ulov­li­ge. Sam­ti­dig skjer det en kon­fis­ke­ring av pa­le­stinsk jord og riv­ning av ei­en­dom­mer.

2. Leve­for­hold

Pa­le­sti­ner­ne må på sto­re de­ler av Vest­bred­den søke is­ra­els­ke myn­dig­he­ter om å byg­ge ut, gra­ve brøn­ner osv. Svært ofte får de av­slag. Sam­ti­dig som pa­le­sti­ner­ne får re­du­sert for­sy­ning av vann og elek­tri­si­tet, opp­le­ver de at ny­byg­ger­ne har ube­gren­set til­gang til det sam­me. På sikt er det­te en alvorlig brem­se på den pa­le­stins­ke øko­no­mi­en.

3. Se­pa­ra­sjons­mu­ren

Et alvorlig pro­blem med den­ne mu­ren er at den ikke føl­ger den is­ra­els­ke gren­sa. Den skjæ­rer ofte gjen­nom pa­le­stins­ke om­rå­der og hind­rer pa­le­sti­ner­ne ad­gang til egen jord, ar­beids- plas­ser, sko­ler osv. Og hvor­for må så man­ge tu­sen dag­lig stå og ven­te i lan­ge køer foran kon­troll­punk­ter når de skal pas­se­re mu­ren?

4. Over­ta­kel­se av pa­le­stins­ke hus i by­ene.

Etter is­ra­elsk lov kan alle jø­dis­ke is­rae­le­re gjør krav på hus i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne (ikke i Is­rael) der det har bodd jø­der før 1948. Pa­le­stins­ke fa­mi­li­er som har bodd der i ge­ne­ra­sjo­ner kan etter retts­sa­ker bli tvun­get til å flyt­te bort fra sine hjem.

Jø­der har en lang his­to­rie med for­føl­gel­se, men jeg tvi­ler på at da­gens po­li­tikk vil gi bed­ret sik­ker­het på sikt. Min mot­de­bat­tant re­fe­re­rer en epi­so­de på et møte i Pa­le­stina­ko­mi­te­en i Kris­tian­sand som jeg ikke kjen­ner til. For meg er det en selv­føl­ge at Is­rael har rett til sik­re og an­er­kjen­te gren­ser.

Den­ne avis­de­bat­ten går på om ut­tryk­ket apart­heid er dek­ken­de for si­tua­sjo­nen i Is­rael og de ok­ku­per­te om­rå­de­ne. Si­tua­sjo­nen i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne er ikke iden­tisk med hva den var i Sør-afri­ka før opp­løs­nin­gen av apart­heid, men jeg ser ty­de­li­ge pa­ral­lel­ler. Den svar­te be­folk­nin­gen har blitt sys­te­ma­tisk yd­my­ket i Sør-afri­ka, og det er man­ge pa­le­sti­ne­re som blir yd­my­ket på Vest­bred­den og i Gaza i dag.

Des­mond Tu­tu voks­te opp med rase­un­der­tryk­kel­se, og han ble valgt til å lede den om­fat­ten­de Sann­hets- og for­sonings­kom­mi­sjo­nen i Sør-afri­ka etter apart­heid­po­li­tik­kens fall. Tu­tu har en di­rek­te stil som sik­kert ikke er po­pu­lær i Miff-kret­ser, men jeg me­ner at det er all grunn til å lyt­te til hans 15 år gam­le ut­ta­lel­ser om apart­heid etter be­sø­ket i Is­rael og Pa­le­sti­na. Jeg av­slut­ter med et lite ut­drag fra Tu­tus ar­tik­kel «Apart­heid in the Ho­ly Land»: «Har våre jø­dis­ke søst­re og ven­ner glemt egen yd­my­kel­se? Har de glemt den kol­lek­ti­ve av­straf­fel­sen og sa­ne­ring av hus i de­res egen his­to­rie så fort? Har de snudd ryg­ge­ne til sine dype og edle re­li­giø­se tra­di­sjo­ner?

❞ Sam­ti­dig som pa­le­sti­ner­ne får re­du­sert for­sy­ning av vann og elek­tri­si­tet, opp­le­ver de at ny­byg­ger­ne har ube­gren­set til­gang til det sam­me.

FOTO: REU­TERS

Tu­tu har en di­rek­te stil som sik­kert ikke er po­pu­lær i Miff-kret­ser, men jeg me­ner at det er all grunn til å lyt­te til hans 15 år gam­le ut­ta­lel­ser om apart­heid, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.