Ka­sino­ka­pi­tal inn i Start

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND AND­RE­SEN, Søgne

En in­ves­tor­grup­pe på fem søkk­rike in­ves­to­rer går inn i Start med 40 mil­lio­ner på ti år. Alle har bak­grunn i den sterkt vok­sen­de gam­bler­bran­sjen.

●● Ka­si­no-ka­pi­ta­lis­me er ofte brukt som en meta­for for ka­pi­ta­lis­men i dag med en opp­blåst fi­nans­sek­tor, og der ren spe­ku­la­sjon har over­tatt for pro­duk­tiv virk­som­het. Re­sul­ta­tet er enor­me so­sia­le for­skjel­ler der spe­ku­lan­te­ne blir søkk­rike mens folk som gjør nyt­tig ar­beid, opp­le­ver et økt press mot løn­nin­ger og ar­beids­for­hold.

Nå er Start i Kris­tian­sand bok­sta­ve­lig talt i ferd med å bli over­tatt av «vir­ke­lig» ka­sino­ka­pi­tal. Alle in­ves­to­re­ne har sto­re ak­sje­ver­di­er i det Mal­ta-ba­ser­te sel­ska­pet Ga­ming In­ter­na­tio­nal Group, som er børs­no­tert på Oslo Børs.

Mal­ta er et skatte­pa­ra­dis som har spe­sia­li­sert seg på å til­trek­ke seg spill­sel­ska­per.

250.000 nord­menn spil­te hos uten­lands­ke spill­sel­skap i 2015, og de tap­te rundt 1,5 mil­li­ar­der kro­ner på dis­se spil­le­ne, skri­ver Lot­teri­til­sy­net. 35.000 nord­menn er spill­av­hen­gi­ge.

Bak dis­se tal­le­ne lig­ger selv­sagt et utall tra­ge­di­er for en­kelt­per­soner og fa­mi­li­er. I det­te spil­let er det få vin­ne­re, og vi and­re ta­pe­re.

On­line-penge­spill er den ras­kes­te og mest ef­fek­ti­ve me­to­den å tje­ne pen­ger på in­ter­nett på. De fles­te ka­si­no­er på nett er til­gjen­ge­lig på mo­bil og på nett­brett, og en reg­ner med en enorm vekst i bran­sjen de nær­mes­te åre­ne. Mar­keds­fø­rin­ga er ag­gres­siv, fris­tel­se­ne er sto­re, kom­bi­nert med den ras­ke til­gan­gen til for­bruks­lån.

En fa­mi­lie­far kan spil­le bort en fa­mi­lies frem­tid med noen taste­trykk på te­le­fo­nen noen sei­ne kvel­der. Det­te er en gjen­nom­ky­nisk bran­sje.

In­ves­to­re­ne yn­der å kal­le virk­som­he­ten sin for «ga­ming in­dustry». Det er ny­ta­le. Or­det «in­du­stri» gir en aura av verdi­pro­duk­sjon, men spill flyt­ter bare pen­ger fra spil­ler­nes kon­to­er over til spill­sel­ska­pe­ne og de­res data­ut­vik­le­re. «Start En Drøm AS» kan lett bli «Start Et Ma­re­ritt AS».

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.