Nor­we­gi­an­trøb­bel

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er vik­tig at Nor­we­gi­an gjør gode og re­flek­ter­te valg, og at man vel­ger ru­ter som er lov­li­ge. Men i ut­gangs­punk­tet kan man fly i hele ver­den. Og så gjel­der det å fly der man får lov.

●● Nor­we­gi­an-fly­ene er ko­se­li­ge, og det er god ser­vice om­bord. Det er også bil­lig. Men Kjos bør være opp­tatt av å byg­ge et godt om­døm­me i alle land som han er i. Det gjel­der å byg­ge bro­er til folk og le­de­re i næ­rings­liv og i forsk­ning uan­sett om man job­ber i opp­over­bak­ke el­ler ned­over­bak­ke .

Nor­we­gi­an kan byg­ge et so­lid og sterkt mer­ke. Og det gjør sel­ska­pet ved å fo­ku­se­re på for­de­ler som pas­sa­sje­re­ne har, ved å være po­si­tiv, og ved å være syn­lig der det er be­hov for det.

Nå flyr Nor­we­gi­an fle­re ste­der i ver­den. Og det bør de ha rygg­dek­ning for. Alle fly­tu­rer drei­er seg om fly­ene, og hva man får om­bord. I næ­rings­li­vet kan man

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.