Trist Start­ka­pi­tal

Faedrelandsvennen - - MENING - MAARTEN MAGER, Enges­land

Trist at det på nytt kom­mer et be­vis på at «når pen­ger rår så vi­ker mo­rals­ke prin­sip­per».

●● Fot­ball kom­mer et styk­ke ned på lis­ten av mine idretts­in­ter­es­ser, men jeg har jo fulgt litt med når det gjel­der Start. Det har vært trist å se klub­bens ut­vik­ling/re­sul­ta­ter i det sis­te og jeg kan bare øns­ke at de tar seg opp etter hvert. Men – så kom­mer den­ne mel­ding at klub­ben skal «red­des» med gam­bling-pen­ger. Man tren­ger ikke å skri­ve en mas­se om hva gam­bling kan med­føre av ulyk­ke for man­ge, de enes­te som tje­ner på det­te er ei­er­ne av sel­ska­pe­ne – alle and­re er ta­pe­re.

At pen­ge­ne fra sli­ke som be­ri­ker seg på and­res tap/tra­ge­die skal fi­nan­siere idrett i Nor­ge er, for meg, vans­ke­lig å fat­te. At mo­rals­ke prin­sip­per som er et av grunn­la­ge­ne for sunn idrett, set­tes til side, er gans­ke en­kelt sagt – umå­te­lig trist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.