Hva gjør du for mang­fol­det, Lys­bak­ken?

Faedrelandsvennen - - MENING - ARILD M. OL­SEN,

SV har den­ne vår­en ut­trykt be­kym­ring for økt kon­sen­tra­sjon på ei­er­si­den i pri­va­te barne­ha­ger. Men har de selv re­el­le løs­nin­ger for hvor­dan mang­fol­det i sek­to­ren skal iva­re­tas?

I2011 end­ret mye seg i barne­hage­sek­to­ren. År­sa­ken var valg den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen – med SV bak spa­ke­ne i kunn­skaps­de­par­te­men­tet – gjor­de:

Det ble opp til lo­kal­po­li­ti­ker­ne å prio­ri­te­re barne­hage opp mot and­re kom­mu­na­le opp­ga­ver som brøy­ting av vei­er, ved­li­ke­hold av sko­ler og syke­hjem – og lønn til de an­sat­te som kom­mu­nen rår over, he­r­under læ­re­re og syke­plei­ere.

Etab­le­rings­fri­he­ten for pri­va­te barne­ha­ger for­svant. Det var ikke len­ger gitt at en pri­vat barne­hage­ei­er had­de rett til drifts­til­skudd selv om barne­ha­gen var god­kjent for drift.

Beg­ge dis­se end­rin­ge­ne har gjort ramme­vil­kå­re­ne vans­ke­li­ge­re for både pri­va­te og kom­mu­na­le barne­ha­ger. De har gjort det vans­ke­li­ge­re for nye grün­de­re å kom­me inn i sek­to­ren. Og det har gjort det vans­ke­li­ge­re for de som al­le­re­de er der til å for­bli i sek­to­ren.

Sånn sett er det en viss rea­lis­me i SV og Au­dun Lys­bak­kens be­kym­ring for mang­fol­det i sek­to­ren.

For øvrig er fle­re av på­stan­de­ne om barne­hage­sek­to­ren fra SV mod­ne for en grun­dig fakta­sjekk, i god tid før vel­ger­ne skal ta sine valg 11. sep­tem­ber. For:

Det er ikke slik at an­sat­te i pri­va­te barne­ha­ger ge­ne­relt har dår­li­ge­re lønns- og ar­beids­vil­kår (in­klu­dert pen­sjon), selv om Au­dun Lys­bak­ken gir inn­trykk av det. Det er ord­ne­de lønns- og ar­beids­for­hold i pri­va­te barne­ha­ger og om lag 95 pro­sent har ta­riff­av­ta­ler med fag­for­enin­ge­ne. Blant an­net er 27.000 an­sat­te av Pbl-av­ta­len.

Det er ikke slik at skatte­be­ta­ler­nes pen­ger og for­eldre­be­ta­lin­gen i stort monn slu­ses ut av barne­ha­gen og inn i pri­va­te ei­e­res lomme­bø­ker, selv om Au­dun Lys­bak­ken på­står det. Pen­ger be­vil­get til barne­hage, bru­kes på barne­hage. Det vi­ser blant an­net Tele­marks­forsk­nings sis­te rap­port of­fent­lig­gjort 27. april i år.

Det er ikke slik at pri­va­te barne­ha­ger har sys­te­ma­tisk, ve­sent­lig dår­li­ge­re be­man­ning og la­ve­re pe­da­go­gan­del enn kom­mu­na­le barne­ha­ger, selv om Au­dun Lys­bak­ken prø­ver å ska­pe det inn­tryk­ket. Pri­va­te barne­ha­ger har 6,17 barn per an­satt, de kom­mu­na­le har 5,92 barn per an­satt. Pri­va­te har 41,5 pro­sent pe­da­go­ger blant sine an­sat­te, de kom­mu­na­le har 40,9. I kom­mu­ner der po­li­ti­ker­ne har prio­ri­tert barne­hage og be­man­nin­gen lavt, er be­man­nin­gen også lav i pri­va­te barne­ha­ger, slik fi­nan­sie­rings­sys­te­met leg­ger opp til.

Med and­re ord: Det fiende­bil­det SV for­sø­ker å teg­ne av pri­va­te barne­ha­ger stem­mer ikke over­ens med vir­ke­lig­he­ten.

Og når vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­sen ikke stem­mer, så blir virke­mid­del­bru­ken – for­bud mot gode øko­no­misk re­sul­ta­ter (el­ler «pro­fitt» som de har valgt å kal­le det) og eks­klu­de­ring av pri­va­te barne­ha­ger or­ga­ni­sert som sel­ska­per – hel­ler ikke treff­sik­ker.

Det­te er virke­mid­ler som vil ram­me alle barne­ha­ger, også små en­kelt­stå­en­de barne­ha­ger og ide­el­le barne­ha­ger. Akku­rat slik dis­se barne­ha­ge­ne ble ram­met med nevn­te end­rin­ger i 2011.

Men hva skal egent­lig SV gjø­re for å be­va­re de en­kelt­stå­en­de el­ler de ide­el­le barne­ha­ge­ne?

Hvor­dan skal du sik­re mang­fol­det i til­bu­det til bar­na, Au­dun Lys­bak­ken?

Hvor­dan skal SV sik­re at alle barne­ha­ger har ramme­vil­kår som gir rom for gode barne­ha­ger til barns bes­te? Vil dere kjem­pe for en gam­mel suk­sess­opp­skrift: Øre­mer­ke­de drifts­til­skudd som føl­ger hvert en­kelt barn til den barne­ha­gen de til en hver tid har plass i?

Akku­rat det ser vi gjer­ne at SV gir vel­ge­re, for­eld­re og oss som job­ber i barne­hage­sek­to­ren svar på. Helst i god tid før val­get. ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i PBL (Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bund) Kris­tian­sand

❞ Det fiende­bil­det SV for­sø­ker å teg­ne av pri­va­te barne­ha­ger stem­mer ikke over­ens med vir­ke­lig­he­ten.

FOTO: NTB SCANPIX

Det er ikke slik at skatte­be­ta­ler­nes pen­ger og for­eldre­be­ta­lin­gen i stort monn slu­ses ut av barne­ha­gen og inn i pri­va­te ei­e­res lomme­bø­ker, selv om Au­dun Lys­bak­ken på­står det, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.