Mer rett­fer­dig og trygg pen­sjon

Faedrelandsvennen - - MENING - JONAS GAHR STØRE,

Lan­dets pen­sjo­nis­ter opp­le­ver i 2017 for tred­je år på rad ned­gang i sine al­ders­pen­sjo­ner, til tross for at ar­beids­ta­ker­ne har hatt real­lønns­vekst i to av åre­ne. Den­ne urett­fer­dig­he­ten vil Ar­bei­der­par­ti­et ha slutt på.

●● Vi vil at pen­sjo­nis­te­ne ald­ri mer skal gå i mi­nus når ar­beids­ta­ker­ne går i pluss.

Norsk øko­no­mi har gått trått de sis­te åre­ne. Man­ge har mis­tet job­ben, le­dig­he­ten har økt, veks­ten i øko­no­mi­en har vært lav, lønns­opp­gjø­re­ne har så vidt gitt økt kjøpe­kraft si­den 2013. Svak lønns­ut­vik­ling for ar­beids­ta­ke­re gir enda sva­ke­re ut­vik­ling for pen­sjo­nis­ter. Si­den pen­sjo­ner i dag re­gu­le­res med lønns­vekst fra­truk­ket 0,75 pro­sent­po­eng har pen­sjo­nis­te­ne hatt real­lønns­ned­gang i sam­me pe­rio­de.

Ar­bei­der­par­ti­et fore­slår en ny mo­dell, hvor pen­sjo­ne­ne skal re­gu­le­res år­lig etter snit­tet av for­ven­tet lønns- og pris­vekst, slik også hen­sik­ten var da pen­sjons­re­for­men ble ved­tatt. Med vårt for­slag vil pen­sjo­nis­ter ald­ri få re­du­sert sin kjøpe­kraft når ar­beids­ta­ker­ne får økt sin, slik de har opp­levd i to av de sis­te fire åre­ne.

For­sla­get sik­rer pen­sjo­nis­te­ne mer trygg­het og sta­bi­li­tet i sine ut­be­ta­lin­ger. I ti­der med lønns­ned­gang vil pen­sjo­nis­te­ne få mind­re ned­gang, i pe­rio­der med opp­gang vil pen­sjo­nis­te­ne all­tid få ta del i opp­gan­gen, men i noe mind­re grad enn ar­beids­ta­ker­ne. For­di også da­gens re­gu­le­rings­me­to­de er ba­sert på for­ven­tet gjen­nom­snitt av lønns- og pris­vekst, an­slås end­rin­gen ikke å ha stats­fi­nan­si­el­le kon­se­kven­ser over tid.

For­sla­get har så langt blitt godt mot­tatt, blant an­net i Pen­sjo­nist­for­bun­det, Unio og LO. Blant par­ti­ene som har styrt de sis­te fire åre­ne er mot­ta­kel­sen dess­ver­re en an­nen. Frp og Venst­re går langt i å av­vise vårt for­slag, mens Høy­re ikke vil av­kla­re hva de me­ner. Ar­bei­der­par­ti­et vil job­be for bred enig­het om en så vik­tig sak, og hå­per par­ti­ene på Stor­tin­get kan gå sam­men om å ret­te opp den­ne urett­fer­dig­he­ten for lan­dets pen­sjo­nis­ter. Det for­tje­ner de. leder i Ar­bei­der­par­ti­et

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.