Rett til syke­hjems­plass

Faedrelandsvennen - - MENING - IVAR BERGUNDHAUGEN, PET­TER BENESTAD,

Venst­re øns­ker at ek­te­par/ sam­bo­ere skal ha rett til å bo sam­men når en el­ler beg­ge har be­hov for lang­tids­opp­hold i syke­hjem el­ler til­sva­ren­de.

●● By­sty­ret ved­tok 21. juni en­stem­mig, etter for­slag fra Venst­re, at det­te skal vur­de­res som et kri­te­ri­um når syke­hjems­plas­ser i Kris­tian­sand skal til­de­les.

Vi me­ner det er vik­tig at eld­re fø­ler at de kan se frem til en trygg og ver­dig tid på syke­hjem når be­ho­vet for det­te blir nød­ven­dig.

Eks­per­ter me­ner at rundt halv­par­ten av alle eld­re som er inn­lagt på in­sti­tu­sjon er un­der­er­nært. Forsk­ning vi­ser at mat­lys­ten på­vir­kes av både en­som­het og syk­dom. Det å være un­der­er­nært gir la­ve­re livs­kva­li­tet, både fy­sisk og psy­kisk. I til­legg er det­te kost­bart for in­sti­tu­sjo­ne­ne og for kom­mu­nen.

Man­ge eld­re ek­te­par og sam­bo­ere fryk­ter at de må leve hver for seg når de må på syke­hjem. Vi har ny­lig hørt om et ek­te­par på nær­me­re 100 år som ikke fikk plass på syke­hjem, den ene had­de vir­ke­li­ge be­hov for om­sorgs­plass, mens den and­re var for frisk. De valg­te å bli bo­en­de hjem­me, for de or­ket ikke en­som­he­ten ved å bo hver for seg.

Slik bør det ikke være. Venst­re vil at ek­te­par/sam­bo­ere som tren­ger om­sorgs­plas­ser må gis an­led­ning til å bo sam­men. stor­tings­kan­di­dat og by­styre­med­lem (V) pre­sen­tant (V) by­sty­re­re-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.