Leg­ger ned «Lil­le-cul­ti­va»

Stif­tel­sen for sto­re kul­tur­an­legg i Kris­tian­sand har i sju år gitt mil­lio­ner til etab­le­ring av nye pro­sjek­ter. Men nå er kas­sa tom og stif­tel­sen av­vik­les.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN chris­ti­an.johannessen@fvn.no

Da det gam­le Tea­te­ret i april ble til­delt den sis­te mil­lio­nen fra Stif­tel­sen for sto­re kul­tur­an­legg i Kris­tian­sand var det et slags finur­lig ekko fra den førs­te ut­de­lin­gen i 2010.

His­to­ri­en om «Lil­le-cul­ti­va», som nå har delt ut sine sis­te mil­lio­ner, har kan­skje en mer in­ter­es­sant be­gyn­nel­se enn slutt. Så selv om det nå er slutt, må vi be­gyn­ne på be­gyn­nel­sen.

Da Kil­den Tea­ter og Kon­sert­hus skul­le byg­ges, var pla­nen at Cul­ti­va skul­le spyt­te inn 300 mil­lio­ner kro­ner for å fi­nan­siere det spek­ta­ku­læ­re lande­mer­ket i Kris­tian­sand.

Men så sat­te Stif­tel­ses­til­sy­net fo­ten ned, og sa en slik over­fø- ring vil­le være ulov­lig. Grun­nen var blant an­net at Kris­tian­sand kom­mu­ne var ei­er av Kil­den og sam­ti­dig stif­ter av Cul­ti­va. Reg­le­ne sier at en stif­tel­se ikke kan gi pen­ger til sin stif­ter.

finur­lig løs­ning

For å løse flo­ken, kom man i 2010 opp med en løs­ning. Cul­ti­va stif­tet en egen stif­tel­se, nem­lig Stif­tel­sen for sto­re kul­tur­an­legg i Kris­tian­sand, som fikk 350 mil­lio­ner kro­ner å dele ut til sto­re kul­tur­an­legg, som for ek­sem­pel Kil­den.

Si­den den­ne stif­tel­sen ikke var stif­tet av Kris­tian­sand kom­mu­ne var det der­med upro­ble­ma­tisk at «Lil­le-cul­ti­va», som den raskt ble he­ten­de på folke­mun­ne, kun­ne dele ut 312 mil­lio­ner kro­ner til Kil­den Tea­ter- og kon­sert­hus, da det var førs­te søk­nad på sty­rets bord.

– Den vik­tigs­te funk­sjo­nen for stif­tel­sen var at det var et grep for å rea­li­se­re Kil­den. In­ten­sjo­nen var at den skul­le være tids­be­gren­set, sier Er­ling Val­vik, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Cul­ti­va.

Man­ge Pro­sjek­ter

Med Kil­den har 19 uli­ke pro­sjek­ter fått mid­ler fra stif­tel­sen.

– Tan­ken har vært at vi ikke skul­le være en do­mi­ne­ren­de bi­drags­yter, men at vi skul­le gi topp­fi­nan­sie­rin­gen som har gjort at pro­sjek­ter kun­ne bli rea­li­sert. Stif­tel­sen har kun­net kom­me med av­gjø­ren­de bi­drag, sier Jan Ok­sum, som har vært styre­le­der i stif­tel­sen.

Man­da­tet til stif­tel­sen har som nav­net til­si­er vært å bi­dra til fi­nan­sie­rin­gen av sto­re kul­tur­an­legg i Kris­tian­sand.

– Vi har støt­tet man­ge pro­sjek­ter, hvor Kil­den har vært det størs­te. Vi har blant an­net støt­tet pro­sjek­ter in­nen idrett og mu­sikk. Vi bi­dro også til bi­blio­te­ket i Kris­tian­sand, sier Ok­sum.

tea­ter og ten­nis

For­ret­nings­fø­rer for stif­tel­sen, Knut Danne­vig, løf­ter fram be­vilg­nin­gen til Kris­tian­sand Ten­nis­klubbs an­legg ved Kris­tian­sand Sta­dion.

– Det var ar­tig. De had­de job­bet in­tenst og bra for å ut­vik­le ten­nis­an­leg­get, og de har ut­trykt at hvis de ikke fikk den topp­fi­nan­sie­rin­gen, vil­le de ikke fått rea­li­sert an­leg­get, sier Danne­vig.

Sis­te ut­de­ling skjed­de på styre­mø­tet i april, og gikk til ny pa­no­ra­ma­tri­bu­ne på Tea­te­ret.

– Nå er kas­sa snart tom, og det er rik­tig å av­vik­le stif­tel­sen, sier Ok­sum.

Cul­ti­va

De som har hatt in­ter­es­se av å søke om pen­ger til å etab­le­re sto­re kul­tur­an­legg i Kris­tian­sand må nå se seg om etter and­re kil­der. Og et sted kan være Cul­ti­va.

– Vi vil kun­ne iva­re­ta noen av funk­sjo­ne­ne som de had­de, men søk­na­de­ne må være i tråd med vår stra­te­gi for å få mid­ler, sier Val­vik i Cul­ti­va.

Men én ak­tør kan fort­satt ikke søke.

– I de til­fel­le­ne hvor Kris­tian­sand kom­mu­ne er ma­jo­ri­tets­ei­er, vil vi ikke kun­ne til­de­le støt­te, sier Val­vik.

Det er opp­ret­tet et sty­re som vil av­vik­le stif­tel­sen i lø­pet av året når pen­ge­ne er fer­dig ut­delt. Even­tu­el­le res­te­ren­de mid­ler vil til­fal­le Cul­ti­va.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Fra gave­dryss i 2013. Fest­nings­mu­ren på La­sa­rett­høy­den kun­ne res­tau­re­res med mid­ler fra Stif­tel­sen for sto­re kul­tur­an­legg. Her er sty­ret på det tids­punk­tet. Fra v.: for­ret­nings­fø­rer Knut Danne­vig, styre­le­der Jan Ok­sum og styre­med­lem­me­ne Solveig Sol­bak­ken og Odd­var Hod­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.