Syre­dikt og hel­ve­tes­de­bat­ter

Årets pro­gram til Protestfestivalen er kom­plett. Hip­pie­dikt, poesi­fest, uten­dørs­ut­stil­ling og de­bat­ter om hel­ve­te er noen av høs­tens pro­gram­pos­ter.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– I år har vi et va­riert pro­gram som for­hå­pent­lig­vis tref­fer alle slags ty­per men­nes­ker. Og det fak­tum at vi fikk igjen den stat­li­ge støt­ten var helt av­gjø­ren­de for at årets fes­ti­val skul­le gjen­nom­fø­res, sier fes­ti­val­sjef Svein In­ge Ol­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Man­dag for­mid­dag in­vi­ter­te Ol­sen til pro­gram­slipp ved «Syre­top­pen» og Brann­pos­ten i Bane­heia.

Her kun­ne han av­slø­re at årets pro­gram har hip­pie­be­ve­gel­sen som en rød tråd, og at te­ma­tik­ken «Hip­pi­er i Kris­tian­sand» vil være en sen­tral del av årets pro­gram fra 5. til 10. sep­tem­ber.

«The Sum­mer of love»

Fes­ti­va­len fei­rer også 50-års­ju­bi­le­et til «The sum­mer of love», som er kalle­nav­net på hip­pie­som­mer­en 1967, fød­sels­året for «peace and love» og «flow­er power»-be­ve­gel­sen.

– «Kjær­lig­hets­som­mer­en» i 1967 var star­ten på hip­pie­be­ve­gel­sen, og et gry­en­de opp­rør mot alt som var galt i sam­fun­net. Be­ve­gel­sen kom også til Nor­ge, og der­for skal vi se nær­me­re på te­ma­tik­ken «Hip­pi­er i Kris­tian­sand».

På pro­gram­met er det også plass til mim­ring og poesi­fest.

– Den­ne pro­gram­pos­ten skal fei­re 20-års­ju­bi­le­et til poesi­fes­ti­va­len Poe­si-97, som jeg ar­ran­ger­te i Søgne på 90-tal­let, for­tel­ler Ol­sen vi­de­re.

Un­der hele fes­ti­val­uken, fra 4. til 11. sep­tem­ber, skal også kunst­ner Kyr­re Li­en vise fram uten­dørs­ut­stil­lin­gen «The In­ter­net War­riors» i kon­tei­ne­re på Tor­vet.

POESI­FEST

Her er noen av høyde­punk­te­ne som fes­ti­val­sje­fen trek­ker fram:

Tirs­dag 5. sep­tem­ber: – Ut­de­ling av Erik Byes minne­pris til Jon Miche­let. For­fat­ter­ne Ed­vard Hoem og Dag Sol­stad, samt mu­si­ker­ne Ar­ve Tellef­sen og He­le­ne Bøks­le er noen av de som skal bi­dra.

Ons­dag 6. sep­tem­ber: – De­batt om li­vet, med blant and­re fi­lo­sof Ida Hall­gren, fri­lans­jour­na­list An­ne Gunn Hal­vor­sen, for­fat­ter Ca­mil­la Ko­kai og den fins­ke pro­fes­so­ren Me­rete Mazza­rel­la.

Tors­dag 7. sep­tem­ber: – De­bat­ter om norsk his­to­rie, po­pu­lis­me og stor­tings­val­get, med blant and­re for­fat­ter­ne Farte­in Hor­gar og Mat­hias Fisch­er. På kvelds­tid skal for­fat­ter Jan Kris­tof­fer Da­le, Bård Ve­gar Sol­hjell, An­ne Bea­te Tvin­ne­reim (nest­le­der i SP), og Gun­nar Stav­rum, re­dak­tør i Nett­avi­sen, samt fle­re hol­de en de­batt om ulik­het.

Fre­dag 9. sep­tem­ber: – Poesi­fest, som fei­rer 20-års­ju­bi­le­et til Poe­si-97, med for­fat­ter­ne Farte­in Hor­gar, Jo­hann Grip, Ter­je Drag­seth, Ar­ne Hugo Stø­lan, Jen­ny Wrang­borg, Met­te Moestrup, Jan Bo­jer Vind­heim og Jan Erik Vold. Det hele blir le­det av tid­li­ge­re kul­tur­mi­nis­ter El­len Horn.

Sam­me dag er det klart for Bob Dy­lan-fore­drag med for­fat­ter Farte­in Hor­gar, skrive­kurs med An­na­bel­le De­spard, og fore­drag om barne­for­de­ling og sam­værs­sa­bo­ta­sje med bio­log Ca­mil­la Pet­ter­sen. På kvelds­tid skal Dag­ny Thur­mann- Moe hol­de fore­dra­get «De Farge­løse By­ene», om hvor­for ar­ki­tek­tur gjør deg dum og trist.

«JESUSHIPPIENE»

Lør­dag 10. sep­tem­ber: – Tema­da­gen «Hip­pi­er i Kris­tian­sand» og «50 år si­den hip­pie­som­mer­en 1967». Mu­si­kals­ke inn­slag ved Michael Wes­ton King i Mar­kens og Finn Kal­vik på Cla­rion Ho­tel Ernst.

Lars Astrup skal hol­de fore­drag om hip­pie­be­ve­gel­sen i Kris­tian­sand, mens Pe­ter Sval­heim skal for­tel­le om «Jesushippiene», som var et mot­svar på LSDhip­pi­ene.

Av for­fat­te­re skal blant and­re eks-hip­pi­en Jan Bo­jer Vind­heim lese fra sine dikt­sam­lin­ger fra 70-tal­let, som Ol­sen hev­der ble skre­vet i sy­re­rus.

Søn­dag 11. sep­tem­ber: – Film­søn­dag på Cla­rion Ho­tel Ernst, og de­bat­ten «Hel­ve­te hel­ler! Har kir­ken av­lyst hel­ve­tet?» med blant and­re teo­log Ste­fan Gus­tavs­son, re­li­gions­his­to­ri­ker Pål Rep­stad og kunst­ner Liv Kristin Holm­berg.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Fra venst­re: Med­ar­ran­gør Ul­ri­ka Bac­kas, fes­ti­val­sjef Svein In­ge Ol­sen og Cynt­hia Try­dal, vert­in­ne un­der årets Pro­test­fes­ti­val.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.