Ole Geir Fes­te er død

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no

Skue­spil­le­ren, vise­san­ge­ren og læ­re­ren Ole Geir Fes­te gikk bort natt til søn­dag.

Det be­kref­ter fa­mi­li­en over­for Fædre­lands­ven­nen.

Fes­te har i alle år vært en sen­tral ak­tør i kul­tur­li­vet i Kris­tian­sand. Han var sær­lig kjent for sin li­den­skap for Gab­ri­el Scott, og spil­te Gab­ri­el Scott-ka­rak­te­ren «Skip­per Ter­kel­sen» for førs­te gang på Ag­der Tea­ter for 15 år si­den. Den fore­stil­lin­gen la­get han re­pri­se på høsten 2016.

I den for­bin­del­se sa han til Fæ- dre­lands­ven­nen at han ak­tet å set­te opp en 25-års ju­bi­le­ums­fore­stil­ling med «Pie­der Ro» i 2018, en fore­stil­ling han had­de stor suk­sess med.

I 2015 fikk han Kris­tian­sand kom­mu­nes kul­tur­sti­pend.

– Uten for­klei­nel­se for noen må det være lov til å si at det var moro å være med på å til­de­le et sti­pend til Ole Geir Fes­te. Han er jo nær­mest en in­sti­tu­sjon i byen, skrev kul­tur­sty­rets og jury­ens leder, Ran­di Hau­kom i en presse­mel­ding den gan­gen.

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re mot­tok bud­ska­pet om fes­tes død med stor sorg søn­dag:

– Han var en flott kul­tur­per­son­lig­het i Kris­tian­sand, som man­ge av oss har min­ner knyt­tet til. Sær­lig hans le­gen­da­ris­ke Pie­der Ro­fore­stil­lin­ger, men også man­ge and­re. Han for­mid­let sør­landsk kul­tur gjen­nom de klas­sis­ke sør­lands­for­fat­ter­ne Vil­helm Krag og Gab­ri­el Scott på en vel­dig fin måte, sier Fur­re søn­dag kveld. – Møt­te du ham per­son­lig?

– Ja, man­ge ganger. Han var litt som han fram­stod på sce­nen som en hyg­ge­lig ar­tig og jo­vi­al kar.

Fes­te var født og opp­vokst på Flek­ker­øy og drev sitt eget tea­ter; «Fje­sing tea­ter». De sis­te åre­ne bod­de han i Gra­va­ne i Kris­ti- an­sand sen­trum.

Fes­te ble 64 år gam­mel før han selv valg­te å av­slut­te li­vet. Bar­na har øns­ket å være åpne om det­te. De opp­ly­ser at bi­set­tel­sen vil fin­ne sted i Od­der­nes ka­pell fre­dag 7. juli.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Ole Geir Fes­te i fore­stil­lin­gen «De skin­nen­de hvi­te seil», av Vil­helm Krag på Kil­den i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.