Når jen­ter til­ber jen­ter

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ANETTE OS

RO­MAN Jen­te­ne

Em­ma Cline Cap­pe­len Damm

Vi mø­ter 14 år gam­le Evie. Når for­eld­re skil­les, leng­ter hun etter til­hø­rig­het. Det er da hun blir pluk­ket opp av en gjeng hip­pie-jen­ter som brin­ger hen­ne inn i kul­ten. Evie har in­gen be­ten­ke­lig­he­ter, selv om do­pet fly­ter på ran­chen hvor de bor, og hvor sek­su­el­le gren­ser vis­kes ut.

Den­ne ro­ma­nen hand­ler ikke om de bes­ti­als­ke dra­pe­ne som ble ut­ført. Det hand­ler hel­ler ikke om de ka­ris­ma­tis­ke le­der­ne. Det som gjør den­ne ro­ma­nen an­ner­le­des, er at Em­ma Cline hel­ler sky­ver blik­ket til de unge, ano­ny­me jen­te­ne i kul­ten rundt – og ikke til den mann­li­ge le­de­ren. Man sit­ter igjen med en fø­lel­se av at alt hen­ger sam­men, og Cline ut­fors­ker bån­de­ne mel­lom skjønn­het, makt, uskyld og skyld.

Man­ge av jen­te­nes be­kym­rin­ger er tro­ver­di­ge, og ten­årin­gers øns­ke om å bli sett og an­er­kjent av de rundt seg er godt be­skre­vet og man kan kjen- ne seg igjen. Men hvor­for en­der noen ten­årin­ger opp i en kult? Hvor­for så de opp til kult­le­de­ren? Hva fikk de ut av fel­les­ska­pet?

Em­ma Cline for­sø­ker å gi svar på dis­se spørs­må­le­ne. Men i for­sø­ket blir hver­dags­be­kym­rin­ge­ne til jen­te­ne stør­re enn den vol­de­li­ge kult­le­de­ren. Man får hel­ler ikke en stor for­stå­el­se for hvor­for dis­se jen­te­ne vel­ger å bli væ­ren­de.

Ro­ma­nen er li­ke­vel spen­nen­de, lett­lest og man for­står hvor­for bo­ka er blitt en ver­dens­suk­sess, og solgt til 35 land. Men man blir på en ma­ka­ber måte spent på når og hvor dis­se dra­pe­ne skal skje, og hvor­dan.

Hele ro­ma­nen byg­ger opp mot kli­mak­set der dra­pe­ne fak­tisk blir ut­ført. Men der går også luf­ta ut av bal­lon­gen. Li­ke­vel vil den­ne ro­ma­nen tref­fe sitt ho­ved­pub­li­kum - ten­årin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.