Gud har tro­en på deg

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅSTAD, sokne­prest

Selv om jeg og du kan tvi­le, tro­en kan kom­me og gå litt for oss alle. Det er ikke så vik­tig. For det al­ler vik­tigs­te, om det skul­le fin­nes en Gud, noe jeg tror det gjør, så er det al­ler vik­tigs­te at den­ne Gud­dom­men har tro­en på oss, deg og meg, ja tro­en på alle men­nes­ker. Gud har syn­lig­gjort den­ne til­li­ten til oss gjen­nom Je­sus Kris­tus. Hos Je­sus kan vi der­for fin­ne hvi­le, trøst og trygg­het både i møte med det­te li­vet, og i møte med dø­den, og i møte med kom­men­de liv. Så fort­sett å smi­le mot li­vet, for­di da vil li­vet for­hå­pent­lig smi­le til­ba­ke til deg. Vær ved godt mot! Louis Ams­trong, syn­ger sitt gode bud­skap ut slik;

When you’re smi­lin’ keep on smi­lin’

The whole world smi­les with you

And when you’re laug­hin’ oh when youre laug­hin’ The sun co- mes shi­nin, Through

But when you re cry­in’ you bring on the rain

So stop your sig­hin ’be happy again

keep on smi­lin. Cau­se when you’re smi­lin’

The whole world smi­les with you.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.