QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter lo­kal­avi­sa som kom­mer ut i Kra­gerø i Tele­mark?

2. Hvil­ken kjent stil­ling had­de Her­bert C. Ho­over?

3. Hvor man­ge kan­ter har et hek­sa­gon?

4. Hva he­ter min­nes­mer­ket for John Len­non i Cen­tral Park i New York?

5. Hva kal­les den geo­lo­gis­ke pe­rio­den fra ca. 2 mil­lio­ner år si­den og fram til i dag?

6. Hvil­ket fly­sel­skap ble grunn­lagt i 1985, fløy i be­gyn­nel­sen bare mel­lom Ir­land og Stor­bri­tan­nia, men ble etter­hvert ver­dens størs­te, målt i an­tall pas­sa­sje­rer?

7. Hva må­ler man i kel­vin?

8. Hvem lå 4 uker på top­pen av VG lis­ta med ”King of the Road” i 1965?

9. Hva he­ter damp­vei­val­sen i Bygg­mes­ter Bob-se­ri­en?

10. Hvem var kul­tur­mi­nis­ter i 1995?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.