– Pre­sta­sjo­ne­ne har va­riert for mye

Se­ri­en er halv­spilt. Start har åtte po­eng opp til se­rie­le­der og lig­ger ett po­eng bak di­rek­te opp­rykk­s­plass. Hva sier tre­ner Stei­nar Pe­der­sen?

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: NI­CO­LAI GAUSTAD OL­SEN ni­co­lai.ol­sen@fvn.no -

– Vi be­gyn­te se­son­gen vel­dig bra og spil­te på oss den nød­ven­di­ge selv­til­li­ten. Vi klar­te å bik­ke de jev­ne kam­pe­ne i vår fa­vør. Men nå har vi hatt en pe­rio­de i lø­pet av juni der vi har slitt med å sco­re mål. Vi må of­te­re kla­re å gjen­ska­pe de kam­pe­ne der vi ska­per man­ge sjan­ser og der vi sco­rer tre og fire mål – det er det vi job­ber for, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen etter 1–1 mot El­ve­rum i den sis­te kam­pen før en tre ukers som­mer­pau­se.

Start tok 19 po­eng og sco­ret 19 mål på de førs­te åtte se­rie­kam­pe­ne – beg­ge de­ler gir et snitt på 2,38 per kamp. De sis­te sju run­de­ne har sør­len­din­ge­ne kun tatt åtte po­eng, og sco­ret åtte mål – et snitt på 1,15.

– Vi har slup­pet til for man­ge sjan­ser imot på brudd når vi har bal­len. Vi må bli mer sta­bilt gode i pre­sta­sjo­ner of­fen­sivt i stør­re de­ler av kam­pe­ne. Det er kor­te pe­rio­der i kam­per der vi har vært gode. De pe­rio­de­ne må bli len­ger. Vi har va­riert for mye i pre­sta­sjo­ne­ne i førs­te halv­del av se­son­gen, sier Pe­der­sen.

– MÅ ikke svart­ma­les

Selv om Start har va­riert noe i pre­sta­sjo­ne­ne, har de fort­satt heng på 2.-plas­sen – som gir di­rek­te opp­rykk. Ran­heim er kun po­en­get foran, mens se­rie­le­der Bodø/glimt er åtte po­eng foran sør­len­din­ge­ne etter halv­spilt se­song.

– Til tross for at vi har mer å gå på, lig­ger vi li­ke­vel der vi gjør. Det er po­si­tivt. Vi har mer in­ne, og fe­rien skal bru­kes godt til å få fram det eks­tra gi­ret, sier Stei­nar Pe­der­sen.

Start-kap­tein Si­mon Lar­sen me­ner det er en del po­si­tivt å ta med seg fra de førs­te 15 se­rie­run­de­ne.

– Det er en klubb som gikk fra å tape det al­ler mes­te i fjor, til å gå gjen­nom en god vin­ter og vi har åp­net se­son­gen greit. Vi skul­le selv­føl­ge­lig øns­ke å ha enda fle­re po­eng, men vi skal ikke gra­ve oss ned etter 27 po­eng på 15 kam­per. Vi har fort­satt heng på la­ge­ne foran oss. Det blir helt feil å svart- male se­song­åp­nin­gen. Vi har fått et godt ut­gangs­punkt for høsten, sier Lar­sen.

Da­ni­el Aase er helt enig med kap­tei­nen sin:

– Vi lig­ger på tredje­plass, ett po­eng bak di­rek­te opp­rykk. Vi har satt oss et mål om å ryk­ke opp, og vi er vel­dig nære det nå. Jeg skul­le vi had­de vært bed­re i en­kel­te av kam­pe­ne, men vi har hel­ler ikke vært så fryk­te­lig dår­li­ge, sier kant­spil­le­ren.

tem­po­et

På spørs­mål om hva som må for­bed­res i sis­te halv­del av se­son­gen, så er ett svar gjen­nom­gå­en­de fra alle hold: Tem­po­et, det må opp.

– Nøy­ak­tig­het med ball, tem­po i pas­nings­spil­let, fle­re ini­tia­tiv, of­te­re fram­over­ret­tet, mer be­slutt­som­me – det er mye som skal stem­me sam­ti­dig. De pe­rio­de­ne vi gjør de rik­ti­ge tin­ge­ne, da ska- per vi noe, sier tre­ner Pe­der­sen.

Mot El­ve­rum søn­dag møt­te Start nok en gang et lag som lå dypt med la­get og sat­set på kont­rin­ger. Og hed­mar­kin­ge­ne lot ikke Start få man­ge gode sjan­ser.

– Det vans­ke­ligs­te i fot­ball er å spil­le mot lag som «par­ke­rer bus­sen». Men det er noe vi er nødt til å job­be vi­de­re med, å ut­vik­le spil­let vårt enda mer slik at vi kan bry­te ned de la­ge­ne, sier kap­tein Si­mon Lar­sen.

– Det er små rom å job­be i når de lig­ger så di­si­pli­nert i for­svar, slik El­ve­rum gjor­de i dag og som fle­re and­re lag har gjort mot oss så langt. Men med litt stør­re pre­si­sjon og fart i an­gre­pe­ne, så kom­mer vi til å ska­pe man­ge sjan­ser – mot alle lag, sier venstre­back Hen­rik Rob­stad.

FOTO: NTB SCANPIX

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen er glad for at la­get hans fort­satt har heng på la­ge­ne foran seg, og me­ner sør­len­din­ge­ne har et eks­tra gir in­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.