Un­der nor­ma­len.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - EIRIN MARGRETHE FID­JE

«Slapp av Eirin, du kom­mer også til å strek­ke deg», sa min mor til meg da jeg som barn klaget over at jeg all­tid var et hode la­ve­re enn mine jevn­ald­ren­de. Løg­nen ble frem­satt i bes­te me­ning, kan­skje også med et lite håp om at jeg fak­tisk kom til å sky­te i væ­ret, men den gang ei. Si­den har jeg mer el­ler mind­re ak­sep­tert at jeg er litt un­der nor­ma­len, med noen unn­tak. Da Palme­sus gikk av sta­be­len den­ne hel­ga, kjen­te jeg igjen litt på mis­nøy­en over at jeg i min ung­doms­tid stan­set på 159 centi­me­ter. Gjen­nom­snitts­kvin­nen i Nor­ge er 167 centi­me­ter høy, til­sva­ren­de mann selv­sagt enda høy­ere. Med 17.500 til­skue­re til­ste­de på By­stran­da kan jeg for­tel­le mye om hvor­dan fle­re tu­sen ryg­ger ser ut bak­fra, men det som skjed­de på sce­nen, vet jeg fort­satt vel­dig lite om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.