Res­tau­rant­ei­er­ne for­tvi­ler

Om én må­neds tid inn­vies 429 par­ke­rings­plas­ser un­der Tor­vet. Pri­sen en­der på rundt 230 mil­lio­ner kro­ner.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Dag­lig le­der ved Bøn­der i Byen, Tom Helge Djup­ha­gen er lei av å sta­dig for­hol­de seg til nye da­to­er for åp­ning av Øv­re Torv. I går ble åp­nin­gen for­sin­ket igjen. Sam­ti­dig er det klart at par­ke­rings­hu­set blir 20 mil­lio­ner kro­ner dy­re­re enn plan­lagt.

Det pri­vat­eide an­leg­get var es­ti­mert til 210 mil­lio­ner kro­ner.

– Det har blitt ca. 20 mil­lio­ner mer enn vi had­de tenkt. Men det skyl­des ikke over­skri­del­ser, be­dy­rer Jon Bjør­gum, dag­lig le­der for bygg­her­re Torv­par­ke­ring AS.

Også åp­nings­dato må plus­ses på: Slut­ten av juni er blitt til slut­ten av juli.

70–80 per­soner job­ber nær- mest døg­net rundt for å få an­leg­get fer­dig.

– Vi job­ber så mye som ar­beids­miljø­lo­ven til­la­ter, opp­ly­ser pro­sjekt­sjef Je­sper E. Mag­nus­sen fra en­tre­pre­nø­ren Vei­dek­ke.

OVERRASKELSER

Fra midt­en av juli blir det en ukes prøve­kjø­ring av an­leg­get med de 429 plas­se­ne, for å se at alt fun­ge­rer et­ter hen­sik­ten.

– Det­te an­leg­get skal vi ha i 40– 50 år, da vil vi ikke for­has­te oss, sier Jon Bjør­gum.

– Hva har blitt så dyrt? – Om­trent halv­par­ten skyl­des at vi har valgt bed­re løs­nin­ger. I til­legg har det opp­stått rundt ti hen­del­ser un­der­veis, som vi ikke kjen­te til på for­hånd, sva­rer sen­trums­in­ves­to­ren.

Dy­rest av dis­se var den mye om­tal­te dren­sas­fal­ten, som kom­mu­nen krev­de for å få et mer sta­bilt og hold­bart un­der­lag på Tor­vet.

Torv­par­ke­ring sak­søk­te kom­mu­nen med krav om 8,5 mil­lio­ner kro­ner. For­li­ket in­ne­bar at kom­mu­nen tok en eks­tra­reg­ning på 3,5 mil­lio­ner, res­ten måt­te bygg­her­re ta på seg.

Led-be­lys­ning og epoxy-be­legg er to and­re for­dy­ren­de ele­men­ter i an­leg­get.

KOM På BANEN I 2011

I 2011 kom by­ens mest ak­ti­ve ei­en­doms­in­ves­to­rer på banen med for­sla­get om en kunde­venn­lig par­ke­rings­tun­nel med inn­kjø­ring fra Vest­re Strand­gate og ut­kjø­ring i Fest­nings­gata.

– Det had­de vært det ku­les­te for byen, me­ner Bjør­gum den dag i dag.

Men kom­mu­nen sa nei til løs­nin­gen ved Vest­re Strand­gate. Ut­over det er er in­ves­to­re­ne me­get til­freds med da­gens an­legg, og at det «bare» har tatt seks år.

– Det tok oss ti år å byg­ge San­dens, og ti år å byg­ge Torv­kvar­ta- let. Så vi er vel­dig for­nøyd med at det har gått så­pass raskt.

Styre­le­de­ren i Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom mer­ker også at stem­nin­gen i dag er gans­ke an­ner­le­des enn da gra­vin­gen star­tet i sep­tem­ber 2015.

– Spe­si­elt nå som Tor­vet grad­vis åp­nes for bruk er det man­ge gode til­bake­mel­din­ger, sier Bjør­gum.

MOT NOR­MALT

An­leg­get skal være så pub­li­kums­venn­lig og be­ha­ge­lig som over­ho­det mu­lig. Det er fritt for søy­ler, og inn­kjø­rin­gen er for­holds­vis roms­lig.

Be­lys­nin­gen skal være 150 lux, godt over nor­malt i par­ke­rings­an-

legg. An­tall le­di­ge plas­ser er skil­tet ved inn­kjø­rin­gen, og over hver bås er det en­ten rødt el­ler grønt lys for å unn­gå lete­kjø­ring i an­leg­get.

Selve par­ke­rings­plas­se­ne blir 2,65 me­ter bre­de, 30–40 cm mer enn van­lig.

– Det be­tyr gode inn- og ut­stig­nings­for­hold, og at man kan åpne dø­re­ne uten å kom­me borti bi­len ved si­den av, sier pro­sjekt­sjef Mag­nus­sen.

Av sik­ker­hets­hen­syn er de fire inn­gan­ge­ne ut­for­met på en måte som gjør det åpent og gjen­nom­sik­tig, så det ikke blir et yn­det sted å gjem­me seg for uved­kom­men­de.

Pris­ni­vå­et er ikke en­de­lig fast- satt, men det skal lig­ge i midt­re sjikt – rundt 20–22 kro­ner per time.

– Vi skal ikke være blant de bil­ligs­te, og ikke blant de dy­res­te, men føl­ge mar­ke­det. Frem­de­les er vi vel­dig ana­ly­se­ren­de, og føl­ger med om kom­mu­nen el­ler pri­va­te gjør noe med pri­se­ne for å po­si­sjo­ne­re seg, sier Jon Bjør­gum.

Sat­se­ne blir en­de­lig fast­satt nær­me­re åp­ning.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Det­te er an­leg­get sett fra ne­ders­te eta­sje, U2, nær­mest Mar­kens. Iføl­ge pro­sjekt­sjef Je­sper E. Mag­nus­sen fra Vei­dek­ke og dag­lig le­der Jon Bjør­gum fra Torv­par­ke­ring AS kom­mer be­lys­nin­gen snart på plass, og den blir fire-fem gan­ger ster­ke­re enn ar­beids­ly­set som ek­sis­te­rer i dag.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Det­te er an­koms­ten til an­leg­get, bil­det er tatt un­der bak­ken mel­lom råd­hu­set og Hånd­ver­ke­ren. Om mor­ge­nen blir det to bom­mer for inn­kjø­ring og én for ut­kjø­ring, om etter­mid­da­gen blir det mot­satt.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Ut­gan­gen til bi­blio­te­ket fra U2.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Det­te er én av fire inn­gan­ger til an­leg­get, ved Wer­ge­lands­par­ken. De tre and­re er ved bi­blio­te­ket, Torv­kvar­ta­let og Råd­hus­kvar­ta­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.