Gir seg et­ter 32 år med ra­dio

Med 32 års ra­dio­er­fa­ring bak seg, fø­ler sjef i Ra­dio Sør, To­re Myd­land (46), at det er på tide å slut­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ELISE ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

Med 32 års ra­dio­er­fa­ring bak seg, fø­ler sjef i Ra­dio Sør, To­re Myd­land (46), at det er på tide å gi seg.

– Alt i li­vet mitt kan kob­les til ti­den vår i ra­dio­en, sier To­re Myd­land.

Som 14-åring trop­pet han og beste­kom­pi­sen Kje­til Ne­ve­stad opp uten­for dø­ren til da­ti­dens Ra­dio Ung Kris­tian­sand. Lite viss­te gut­te­ne om at de skul­le få se ar­beids­plas­sen vokse og bli Sør­lan­dets størs­te lo­kal­ra­dio­ka­nal.

I dag står To­re opp­ført som styre­le­der, an­svar­lig re­dak­tør og part­ner i Ra­dio Sør. Job­ben som fikk ham til å star­te opp fir­ma­et Myd­land Me­die­kom­pe­tan­se, og som ga ham lo­kal­ra­dio­pri­sen i 2014.

Nå skal gutte­drøm­men leve vi­de­re uten ham. 46-årin­gen løf­ter blik­ket mot nye ut­ford­rin­ger som skole­le­der ved Tor­ri­dal sko­le.

MAN­GE JERN I ILDEN

To­re dri­ver ald­ri med bare én ting. Job­ben i Ra­dio Sør har han hatt ved si­den av stu­di­er og ar­bei­det som læ­rer, i til­legg til en­ga­sje­men­tet i si­vil­for­sva­ret, med­dom­mer i Ting­ret­ten og mye mer. De sis­te 18 åre­ne har han job­bet full­tid som kon­takt­læ­rer og IKT-AN­svar­lig ved Sjø­strand sko­le.

Men for en stund til­ba­ke mer­ket han at det var på tide å av­slut­te et av li­vets ka­pit­ler.

– Selv om jeg har vur­dert å slut­te i ra­dio­en en stund, så har jeg ikke klart det. Det har all­tid skjedd noe som har stop­pet meg, og gjort at jeg vil fort­set­te.

– Hva har for­and­ret seg nå? – Alt, sva­rer han trist og fort­set­ter:

– Det lig­ger nok mye mer bak den­ne be­slut­nin­gen enn det jeg i ut­gangs­punk­tet had­de inn­bilt meg.

ET SAVN

I fjor døde ka­me­ra­ten, Kje­til Ne­ve­stad, av hjerte­in­farkt. De to var så nære, all­tid der for hver­and­re.

– Det var noe spe­si­elt med Kje­til, med oss. Det var han og jeg, for­kla­rer To­re, og leg­ger til:

– Ra­dio­en var jo vår greie, det kan ald­ri bli det sam­me igjen uten ham.

Med ven­nens bort­gang for­svant også mye av To­res mo­ti­va­sjon til å dri­ve med den sto­re in­ter­es­sen sin. Til tross for at ka­me­ra­ten had­de en pe­ri­fer rol­le i ra­dio­en, var han all­tid der. Det ble et tom­rom i To­res jobb. Noe helt uer­stat­te­lig ble sav­net, hver dag.

– Det blir på en måte helt feil for meg å fort­set­te gutte­drøm­men vår ale­ne, sier To­re Myd­land, som vet at beste­ven­nen had­de for­stått val­get hans.

ET NYTT KAPITTEL

1. au­gust står 46-årin­gen foran den helt nye ut­ford­rin­gen. Å være skole­le­der på Tor­ri­dal er noe han ser fram til.

– Det fø­les egent­lig bare rik­tig, nå har jeg også en aka­de­misk be­grun­nel­se bak val­get om å leg­ge ra­dio­en på hyl­la, sier han og for­kla­rer at den nye job­ben byr på mer an­svar og fle­re ut­ford­rin­ger.

– Det­te er det vans­ke­lig å kom­bi­ne­re med Ra­dio Sør. Jeg kan godt dri­ve med man­ge ting på én gang, hvis alt jeg gjør gir meg ener­gi. Men det må ikke bli for mye hel­ler.

Med det for­svin­ner ra­dio­job­ben ut av li­vet hans.

– Det er jo på en måte baby­en min jeg gir slipp på.

Han vet det blir rart å ikke være en del av sel­ska­pets ut­vik­ling i ti­den frem­over, men han er ikke be­kym­ret:

– Ra­dio­en kom­mer til å kla­re seg helt fint uten meg. Det job­ber så man­ge so­li­de folk der.

SER FREM­OVER

To­re har be­stemt seg. Nå skal han bru­ke som­mer­en til å fo­ku­se­re på det han gle­der seg til, samt job­be for å be­hol­de kon­tak­ten med gode venner på Sjø­strand.

– Jeg ser fram til å star­te med noe nytt. Det gjør jeg vir­ke­lig, sier ra­dio­man­nen som ald­ri har følt seg som en glim­ren­de jour­na­list.

To­re Myd­land har vært mest glad i å drif­te sel­ska­pet. Det har han opp­ar­bei­det seg en so­lid er­fa­ring fra. Men det­te er an­ner­le­des.

– I ra­dio­en var jeg en sjef som de an­sat­te kan­skje ikke møt­te så vel­dig ofte, jeg var der på kvel­de­ne og job­bet mest hjemme­fra. Nå skal jeg nå ut til ele­ve­ne, og man­ge, man­ge fle­re an­sat­te. Jeg blir mye mer syn­lig.

Men med en etter­ut­dan­nel­se in­nen le­del­se, og er­fa­ring fra et vi­ka­riat i en lik­nen­de stil­ling, sier han seg klar.

Den nye job­ben ven­ter på ham.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Et­ter 32 år i ra­dio gir To­re Myd­land seg. Kje­til Ne­ve­stad og To­re Myd­land på stran­den. Kom­pi­se­ne ble venner på en fe­rie­tur til Spa­nia som barn. Si­den var det all­tid de to.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.