Fle­re farts­bøl­ler på sjø­en

Fra ja­nu­ar til mai 2017 har det vært åtte fær­re druk­nings­ulyk­ker i Nor­ge enn på sam­me tid i 2016. Sam­ti­dig har far­ten på sjø­en økt dra­ma­tisk de sis­te ti åre­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TIN OL­SEN kris­tin.ol­sen@fvn.no

Red­nings­sel­ska­pet og po­li­ti­et er be­kym­ret for at sta­dig fle­re kjø­rer for fort på sjø­en.

– Det had­de vært ver­re hvis det lå skip­brud­ne folk ute på sjø­en nå, sier best­mann Audun Ska­re med en be­kym­ret ryn­ke i pan­na.

Klok­ka er litt over halv seks om etter­mid­da­gen, og Ska­re, sam­men med skip­per Roy A. Al­næs og ma­tro­se­ne Helge Mo­en og Ru­di Mal­mo, skul­le vært ute på pa­trul­je med Red­nings­sel­ska­pets red­nings­skøy­te. Men tek­nisk trøb­bel har brem­set av­gan­gen fra Mar­vi­ka, og tek­nisk sjef job­ber nå på spreng for å dia­gnos­ti­se­re fei­len.

RED­DER LIV På SJØ­EN

Red­nings­sel­ska­pet pa­trul­je­rer sjø­en over hele lan­det, og har blant an­net av­de­lin­ger i Far- sund, Man­dal, Kris­tian­sand og Aren­dal. Al­næs for­tel­ler at en­kel­te da­ger på jobb gjør mer inn­trykk enn and­re:

– For et par år si­den ryk­ket vi til en seil­båt hvor far had­de blitt slått over bord av bom­men, og søn­nen hop­pet uti og red­det ham. Man­nen ble frak­tet med brann­båt og luft­am­bu­lan­se, og vi kom for å ber­ge bå­ten. Der satt kona og det yngs­te bar­net igjen, og vi tok hånd om dem. Det gjor­de inn­trykk. Du ser ty­de­lig at folk set­ter pris på hjel­pen, sier Al­næs.

Al­næs har job­bet i Red­nings­sel­ska­pet Kris­tian­sand si­den opp­star­ten i 2005. Nå le­der han korp­set, som be­står av om lag 50 ak­ti­ve fri­vil­li­ge. Hvert tolv­te døgn trop­per vek­sel­vis Al­næs og de and­re fri­vil­li­ge opp på et halv­ti­mes var­sel der­som noe skul­le skje, dag el­ler natt. Om som­mer­en er det sjel­den at alar­men ikke går.

FÆR­RE DRUKNER

Til tross stor ak­ti­vi­tet i den sør­lands­ke skjær­gård, vi­ser sta­ti­stik­ken at fær­re drukner på sjø­en.

Fra ja­nu­ar til mai 2017 har 28 per­soner om­kom­met som føl­ge av druk­ning i Nor­ge. Det er åtte per­soner fær­re enn i sam­me pe­rio­de i 2016, vi­ser tall fra Norsk Folke­hjelp og Red­nings­sel­ska­pet.

Før var nok å ha flyte­ves­ter til­gjen­ge­lig, men i 2015 ved­tok Stor­tin­get at alle må ha på seg vest i fri­tids­bå­ter un­der åtte me­ter.

– De fles­te som drukner har ikke på seg red­nings­vest. Det vir­ker som folk har mer re­spekt for ha­vet og ser nyt­ten med flyte­plagg, sier Mal­mo. Han opp­le­ver at de som of­test syn­der på red­nings­vest-fron­ten er folk fra 50 år og opp­over.

Tek­nik­ken er fik­set, og red­nings­skøy­ta glir ut på det sør­lands­ke far­vann. Det blå­ser friskt, og bøl­ge­ne får bå­ten til å gyn­ge fra side til side, men him­me­len er klar og blå. Ra­dio­en har så langt ikke gitt fra seg en lyd.

– Jeg er nes­ten over­ras­ket over at det ikke er fle­re bå­ter ute i dag, sier Ska­re fra ut­kikks­plas­sen.

– Er det noe dere ir­ri­te­rer dere over hos båt­kjø­re­re på Sør­lan­det?

– Nei, vi skal ikke gå rundt og være ir­ri­ter­te, men det er nok noe vi kun­ne vært for­uten. Rå­kjø­ring og stor has­tig­het i tran­ge far­vann, for ek­sem­pel. Jeg er selv båt­ei­er, og ser en del sånt, sier Al­næs.

FLE­RE KJØ­RER FAR­LIG

De sis­te ti åre­ne har far­ten på sjø­en økt dra­ma­tisk. Po­liti­be­tjent Chris­tof­fer Karl­sen på po­liti­bå­ten i Aren­dal sier det er man­ge farts­syn­de­re på Sør­lan­det.

– Å kjø­re med for høy fart er spe­si­elt far­lig i om­rå­der hvor far­ten er på 5 knop, og det er and­re bå­ter til ste­de, sier Karl­sen.

Han sier at fa­ren er spe­si­elt stor i hel­ger, når rus­mid­ler er in­volvert.

– Det er man­ge som lig­ger ak­ku­rat på pro­mille­gren­sa, og noen som lig­ger godt over. Der øns­ker vi at folk skal ta stør­re an­svar, sier Karl­sen.

Karl­sen sier at stort sett alle po­liti­bå­ten har stop­pet den sis­te uken har hatt på seg vest. Han me­ner økt fo­kus på sjø­sik­ker­het hos folk, samt inn­sats fra fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, po­li­ti og sjø­farts­di­rek­to­ra­tet har bi­dratt til å få ned sta­ti­stik­ken.

KLAR OPP­FORD­RING

Red­nings­skøy­ta er til­ba­ke i Mar­vi­ka og i dag var det in­gen som måt­te reddes. Ra­dio­en gav lyd fra seg én gang, men det var Ag­der- pos­ten som vil­le vite om skøy­ta had­de vært på opp­drag.

– Fe­rien har ikke kom­met helt i gang ennå, når den star­ter er det fire uker med stor på­gang, sier Al­næs.

Når som­mer­se­son­gen trår til for fullt, har mann­ska­pet er klart bud­skap til alle båt­fø­re­re:

– Hold deg edru, bruk vest og kjør et­ter for­hol­de­ne.

FOTO: KRIS­TIN OL­SEN

Roy Al­næs (f.v.) og Audun Ska­re kik­ker et­ter sjø­ak­ti­vi­tet. Helge Mo­en har nett­opp av­slut­tet vak­ta, og får skyss til egen båt.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Po­liti­bå­ten i ar­beid i Kris­tian­sand tid­li­ge­re i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.