Sam­men mot kri­mi­na­li­tet

Rap­por­ter vi­ser en øk­ning i ung­doms­kri­mi­na­li­tet. Nå prø­ves nye må­ter for å få bukt med ut­ford­rin­ge­ne - det vit­ner om godt sam­funns­an­svar.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Ung­doms­kri­mi­na­li­te­ten har i fle­re år vært så vidt syn­ken­de, men i 2016 var det en øk­ning. Tid­li­ge­re un­der­sø­kel­ser har også vist at om fær­re mil­jø­er er kri­mi­nel­le, så er de har­de­re. To­nen er tøf­fe­re, trus­ler om vold og vold fore­kom­mer hyp­pi­ge­re. Kart­leg­gin­gen av ak­ti­vi­te­ten vi­ser at Mar­kens er til­holds­sted og sce­ne for om­trent halv­par­ten av de kri­mi­nel­le ung­doms­mil­jø­ene i kom­mu­nen og det be­tyr jo at fle­re har in­ter­es­se av at man fore­byg­ger.

Det er pris­ver­dig at fle­re av de næ­rings­dri­ven­de ak­tø­re­ne i ned­re del av gå­ga­ten i byen bi­drar til kon­struk­ti­ve til­tak for å få bukt med dis­se mil­jø­ene. Sam­men med kom­mu­ne og po­li­ti ten­kes det nå nytt. I ste­det for å rope på mer po­li­ti, over­våk­ning og prø­ve å jage gjen­ge­ne bort, er hold­nin­ge­ne mer kon­struk­ti­ve. Det opp­ford­res til sam­ta­le, dia­log og noen av dem har til og med an­satt ung­dom­mer som hjelp i bu­tik­ken.

I ste­det for å rope på mer po­li­ti, over­våk­ning og prø­ve å jage gjen­ge­ne bort, er hold­nin­ge­ne mer kon­struk­ti­ve.

Re­sul­ta­tet er en li­ten re­duk­sjon i kri­mi­na­li­te­ten, men de næ­rings­dri­ven­de i om­rå­det opp­le­ver at pro­ble­me­ne med en­kel­te ung­dom­mer er mind­re. Nå fort­set­ter sam­ar­bei­det mel­lom po­li­ti, kom­mu­ne og næ­rings­liv og alle bi­drar vi­de­re til en så­kalt «miljø­vert». Ved­kom­men- de skal ha som opp­ga­ve å kom­mu­ni­se­re med ung­dom­me­ne som opp­hol­der seg i Mar­kens.

Over­for sli­ke tenden­ser med kri­mi­nell ut­vik­ling i ung­doms­mil­jø­er har of­fent­lig­he­ten tid­li­ge­re på­lagt sko­le og for­eld­re og ryd­de opp og ta tak. Men det er gren­ser for hva man kan på­leg­ge sko­len, og det er jo ikke alle ung­dom­mer som kom­mer fra hjem med for­eld­re det kan spil­les mye på. Og ung­dom­me­ne har ti­mer av fri­tid hvor and­re ak­tø­rer i sam­fun­net tref­fer dem el­ler ser dem. At dis­se nå er med på å ta tak sam­men er svært gle­de­lig og vit­ner om et sam­funns­an­svar som strek­ker seg litt leng­re enn til bare å dri­ve butikk.

Kris­tian­sand kom­mu­ne og po­li­ti­et har tid­li­ge­re hatt gode re­sul­ta­ter med tverr­fag­lig sam­ar­beid og bred sam­hand­ling, at næ­rings­ak­tø­rer blir med, er et nytt steg for å gjø­re Kris­tian­sand til en hyg­ge­li­ge­re by for oss alle. Og kan­skje også – en ut­strakt hånd til noen som kan­skje mest av alt tren­ger litt hjelp.

Bu­tik­ker Mar­kens sam­ar­bei­der for løse opp ut­ford­rin­ger med ung­doms­kri­mi­na­li­tet. Fra ven­st­re: Jar­le Johnsen (Brun og blid), Audun Bjørn­dal (Mcdo­nald’s), Trond Stokke­da­len (7-Ele­ven), Richard Erik­sen og Chris­ti­na Om­land (San­dens).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.