– En vik­tig bro til ar­beids­li­vet

Mens tre av fire gut­ter på 17 år had­de sommerjobb i 1998, har un­der halv­par­ten det nå. Le­ge me­ner sommerjobb er uvur­der­lig for å få ung­dom­mer inn i ar­beids­li­vet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

– Jeg har jo sommerjobb for å tje­ne pen­ger. Men også for å ha noe å gjø­re, sier Anna Jo­han­son (19) fra Vågs­bygd.

Hun sit­ter på knær­ne i Tres­se i Kris­tian­sand og lu­ker i rose­bed­et gjen­nom sin sommerjobb i park­ve­se­net i Kris­tian­sand sam­men med Ju­lie Brenn­sæ­ter (18) og Made­len Nord­ås (25). De er på plass kl. 07 gjen­nom som­mer­en i sol og regn for å luke, vanne, klip­pe og pluk­ke.

Det er et klokt valg for helse og fram­tid iføl­ge til­lits­valgt hos fast­le­ge­ne i Aust-ag­der, Bo­dil Aasvang Ol­sen.

– Ung­dom som sli­ter har gjer­ne ikke sommerjobb. De kom­mer inn i en ond sir­kel hvor av­stan­den til ar­beids­li­vet blir stor. Det bur­de set­tes inn til­tak som gjor­de let­te­re å ta det ste­get og nær­me seg ar­beids­li­vet, sier Aasvang Ol­sen.

FÆR­RE MED SOMMERJOBB

Tall som ny­lig ble pre­sen­tert fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå vi­ser at mens tre av fire 17-årin­ger had­de del­tids- el­ler sommerjobb i 1998, har un­der halv­par­ten i sam­me al­ders­grup­pe det i 2015, som er de ny­es­te tal­le­ne.

Sta­ti­stik­ken vi­ser at for­eld­re­nes inn­tekt har be­tyd­ning for om ung­dom­me­ne får seg sommerjobb. Det er en ob­ser­va­sjon Aasvang Ol­sen også har gjort.

ØNS­KER DRA­HJELP

Av­de­lings­di­rek­tør i Nav Vest-ag­der, Per Lund, har sett det sam­me. Han etter­ly­ser ster­ke­re en­ga­sje­ment for sa­ken fra sko­le­ne.

– Det er åpen­bart at de som ikke har nett­ver­ket tren­ger er­fa­rin­gen mest. Selv med nett­verk kan det være vans­ke­lig å få jobb. Sko­len må ta et noe stør­re an­svar for dem som sli­ter for å hjel­pe dem til å få sommerjobb, sier Lund.

– Man­ge av dem som er 18 år og kom­mer på Nav kom­mer fra hjem hvor begge for­eld­re­ne går på trygd. Vi ser at man­ge har let­te­re psy­kis­ke li­del­ser som angst og de­pre­sjon. Den vik­tigs­te be­hand­lin­gen er å kom­me i gang med ak­ti­vi­te­ter og bli trygg. Å leve li­vet og lære mest­ring, sier Aasvang Ol­sen.

Hun løf­ter fram at man­ge som­mer­job­ber er som den i park­ve­se- net, med mye tid ute.

– Det er fy­sis­ke job­ber hvor de er ute på dag­tid, og det­te er også bra for de­res psy­kis­ke helse, sier Aasvang Ol­sen.

Per Lund me­ner det er i ho­ved­sak to år­sa­ker til at fær­re har sommerjobb nå enn før.

– Det er stør­re press på de job­be­ne som er for ufag­lært ar­beids­kraft, slik at det er fær­re job­ber. Sam­ti­dig har vi for­eld­re med god råd som span­de­rer fe­rie på bar­na slik at de ikke tren­ger å job­be, sier Lund.

Står man uten ar­beids­er­fa­rin­gen som­mer­job­ber gir, mis­ter man ve­sent­lig er­fa­ring med tan­ke på fram­ti­dig ar­beid.

– For ung­dom vil det være ve­sent­lig å få en sommerjobb. Re­fe­ran­se­ne man kan få vil gi noe dra­hjelp inn på ar­beids­mar­ke­det, sier Lund.

POSITIV OPPLEVELSE

I Tres­se i Kris­tian­sand er bed­ene snart frie for ugress, og de tre som­mer­ar­bei­den­de skal vi­de­re på nye opp­ga­ver.

– Det er kjekt at vi får mye skryt fra folk som sy­nes det er fint, sier Made­len Nord­ås, som til van­lig stu­de­re i Mal­mö.

Hun er dre­ven et­ter å ha hatt sommerjobb i park­ve­se­net også tid­li­ge­re.

– Det har al­le­re­de hjul­pet meg til å få and­re job­ber, så det har vært nyt­ti­ge er­fa­rin­ger, sier Nord­ås.

Også de and­re er be­viss­te på hva det kan bety i fram­ti­da.

– Det er klart det er bra å ha noe ar­beids­er­fa­ring på cv-en, sier Ju­lie Brenn­sæ­ter.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Anna Jo­han­son (t.v.), Ju­lie Brenn­sæ­ter og Made­len Nord­ås lu­ker for lønn i dag og nyt­tig er­fa­ring for fram­ti­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.