Kan av­li­ve kjæle­dy­ret ditt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

Skal du ha hun­den med på fei­re til ut­lan­det? El­ler skal kat­ten være igjen hjem­me? Her får du tip­se­ne du tren­ger for å unn­gå trøb­bel.

Man­ge spør seg i dis­se da­ger om kjæle­dy­ret skal være med på fe­rie­tu­ren el­ler være hjem­me. Begge de­ler kan fun­ge­re.

Vi tok en prat med ve­te­ri­nær ved Grim Torv Ve­te­ri­nær­hus, Kata­ri­na Jy­be Ski­vik, for å høre hva vi må være opp­merk­som­me på.

– For at hun­der skal tri­ves på som­mer­fe­rie, må de be­skyt­tes fra sterk var­me. Det er ikke all­tid slik at hun­der tå­ler sam­me var­me som oss. Se til at de opp­hol­der seg i skyg­ge og le­ve­lig tem­pe­ra­tur, og at de ikke blir ut­satt for smit­te, sier ve­te­ri­næ­ren.

Kat­ter tå­ler nor­malt litt mer var­me enn hun­der. Men der­som kat­ten skal bli hjemme­væ­ren­de i som­mer, er det én ting som er svært vik­tig å hus­ke.

– Katte­ei­re må hus­ke på de nye reg­le­ne som sier at du ikke kan la kat­ten være ale­ne uten til­syn. Blir det­te opp­da­get, er bo­ten på 15.000 kro­ner, sier Ski­vik og leg­ger til:

– Det er vik­tig å fin­ne noen som pas­ser på kat­ten din i fe­rien. Den tren­ger mat og vann jevn­lig, sier hun.

KAN BLI SKJEBNESVANGERT

Er man på vei hjem fra uten­lands­tur med én hund, og iden­ti­fi­ka­sjon er glemt hjem­me, el­ler er mis­tet, kan det i ver­ste fall bety dø­den.

– Da kan du ri­si­ke­re å opp­le­ve at kjæle­dy­ret ditt blir av­li­vet, el­ler én dyr ka­ran­te­ne hvor dy­ret ikke kom­mer ut av lan­det, sier ve­te­ri­næ­ren.

Lars-erik Rondes­tveit i Mat­til­sy­net ber folk være vel­dig opp- merk­som­me på det som kre­ves av de for­skjel­li­ge lan­de­ne.

– Se et­ter at kjæle­dy­ret ditt har ra­bies­vak­si­ne, kjæle­dyr­pass og er Id-mer­ket. Hvis ikke vil din hund bli sett på som én ukjent hund, og da kan den måt­te stå i ka­ran­te­ne i man­ge må­ne­der.

Han sier at be­stem­mel­se­ne er for­skjel­li­ge fra land til land, og at det løn­ner å lese seg opp før man rei­ser.

– Det er vel­dig man­ge spørs­mål fra folk om det å rei­se med katt, hund el­ler il­der, be­kref­ter Rondes­tveit.

HJERTEORM

Blant at­trak­ti­ve reise­mål om som­mer­en fin­ner vi land som f.eks. Hel­las og Spa­nia. Der er hjerteorm et pro­blem for­tel­ler ve­te­ri­nær, Kata­ri­na Jy­be Ski­vik.

– Det­te er man nødt til å be­skyt­te hun­den sin mot. Vi har ikke det i Nor­ge, sier Ski­vik.

Hjerteorm er én halv­an­nen desi­me­ter lang orm som set­ter seg i blod­ka­re­ne i hjer­tet. Også sand­flu­er og lepto­spi­ro­se må man være opp­merk­som­me på i dis­se om­rå­der.

– Det er også helt and­re type flått­syk­dom­mer der, for­kla­rer ve­te­ri­næ­ren.

Også i Dan­mark og Sve­ri­ge fin­nes det én type hjerteorm. Den­ne er litt mind­re, men kan være dø­de­lig.

Der­som folk skal uten­for Euro­pas kon­ti­nent, er det and­re syk­dom­mer å se opp for:

– Hvis du skal til Tu­ni­sia, Tyr­kia el­ler Afri­ka, hol­der det ikke med ra­bies­vak­si­ne. Da må hun­den ta blod­prø­ve. Det er fle­re syk­dom­mer der som ikke fin­nes i Nor­ge, og som ikke er lov­på­lagt å be­hand­le. Så det­te er vik­tig å pas­se på, sier Ski­vik og an­be­fa­ler folk å gå inn på Mat­til­sy­nets in­ter­nett­si­der.

– Der kan man skri­ve inn hvil- ket land man skal til. Her får du et ek­sakt svar på hva du tren­ger å for­be­re­de dy­ret ditt på for de land det gjel­der.

KENNEL ER ETT ALTERNATIV

Hvis hun­den skal etter­la­tes hjem­me, fin­nes det fle­re gode mu­lig­he­ter.

– Det bes­te er om man har noen kjen­te som kan pas­se den, el­ler så kan man set­te den i kennel el­ler hunde­ho­tell. Det kan være lurt å vel­ge et sted hvor du har hørt at and­re hun­der tri­ves.

– Jeg plei­er all­tid å an­be­fa­le folk å kon­tak­te én ve­te­ri­nær så fort de vet når og hvor fe­rie­tu­ren går. Da rek­ker man å be­skyt­te dy­ret for det som det trengs å be­skyt­tes mot. Vak­si­ne­ne kan ikke gis sam­ti­dig, og det gjel­der be­hand­lin­ge­ne også, sier Ski­vik. Hun an­be­fa­ler folk å være ute i god tid.

ILLUSTRASJONSFOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Du kan ri­si­ke­re at kjæle­dy­ret ditt blir av­li­vet hvis du mang­ler iden­ti­fi­ka­sjons­pa­pi­rer.

FOTO: PRI­VAT

Ve­te­ri­nær, Kata­ri­na Jy­be Ski­vik, hos Grim Torv Ve­te­ri­nær­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.