Åp­ner ve­gansk kafé

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JU­LIE SØRENSEN MOLVIK

Kris­tian­sands­jen­te­ne åp­ner by­ens førs­te ve­gans­ke kafé.

– Du skal ikke kom­me hit å bli om­for­met til ve­ga­ner, det er ikke det som er må­let. Vi vil bare ha en positiv inn­virk­ning på å spi­se be­visst, for­tel­ler Kris­tin Kn­ut­sen (28).

Sam­men med Ing­rid Moe (30) åp­ner de nå by­ens førs­te hel-ve­gans­ke kafé. Kafé­en blir en del av yo­ga­stu­dio­et Spire­går­den som lig­ger i Dron­nin­gens gate. Åp­nings­dato er 8. juli.

KRSBY har tid­li­ge­re skre­vet om Ing­rid sin tid som mo­dell i New York, og åp­nin­gen av yo­ga­stu­dio­et i fjor. Det var i New York hun fikk sma­ken på en ny livs­stil.

– Jeg har vært ve­ge­ta­ria­ner si­den jeg ble at­ten år, og ve­ga­ner de sis­te åre­ne, for­tel­ler Ing­rid.

I New York bod­de hun med en raw­food-kokk, som hun lær­te mye av. Si­den den gang har hun til­lært seg mye kunn­skap på om­rå­det.

– Jeg er ikke ve­ga­ner, men jeg læ­rer mye av Ing­rid og har blitt mye mer be­visst på hva jeg spi­ser, for­tel­ler Kris­tin, og leg­ger til:

– Folk som ikke er ve­ga­ner, må kom­me for å se hvor utro­lig mye godt man kan spi­se med plan­ter og lin­ser, og alt det al­ter­na­ti­ve! Se hvor mye stør­re mat­ver­de­nen egent­lig er. I for­hold til den lil­le, fir­kan­te­de greia vi har vært i så man­ge år.

– IKKE BARE SALAT

Jen­te­ne er bren­nen­de opp­tatt av kost­hold og mil­jø­et. De me­ner at folk har et helt feil bil­de av hva ve­gansk mat er.

– Man­ge ser for seg grøn­ne plan­ter og en en­kel salat lik­som, sier Kris­tin.

– Ja, det er så ukjent her i Nor­ge. For det førs­te så har vi ikke hatt noe kul­tur for å frem­me plante­kost­hold, og det er ikke så van­lig å være det her. Vi har kom­met litt seint i ut­vik­lin­gen in­nen mat fø­ler jeg. Vi har vært så opp­tatt av å spi­se kjøtt, selv om det er det som er vans­ke­ligst for krop­pen å for­døye, for­tel­ler Ing­rid.

– Og folk tror de ikke kan byg­ge musk­ler når de er ve­ga­ner, men det er jo man­ge cross­fit-ut­øve­re som har gått over til ve­ga­nis­men, po­eng­te­rer Kris­tin.

– Er det et mar­ked for en ve­gansk kafé i Kris­tian­sand?

– Ja, det tror jeg. Jeg tror det kom­mer mye mer et­ter hvert. Vi er litt tre­ge i Kris­tian­sand, og egent­lig er vi på over­tid for å få en ve­gansk kafé. I Oslo er det mas­se ve­gans­ke ka­fe­er og raw­food. Her har vi in­gen. Vi har Til­ste­de mat og mer, men sto­re de­ler av de­res meny er ikke ve­gansk. Men de har vir­ke­lig ba­net vei for at det er mu­lig å star­te noe sånt her. Og de er de enes­te som er litt al­ter­na­ti­ve her i Kris­tian­sand. Det er så få som er kon­sept­ba­sert, alle hel­gar­de­rer seg, for­kla­rer Ing­rid.

– Og det er hel­ler ikke man­ge ste­der som har ve­gans­ke al­ter­na­ti­ver i det hele tatt, leg­ger Kris­tin til.

VE­GANSK FREDAGSTACO

Kafé­en vil hol­de åpent tors­dag til søn­dag, med som­mer­mar­ked hver søn­dag.

– Vi kom­mer til å star­te med en­kel mat, også hel­ler ut­vi­de sei­ne­re. Si­den vi er litt uten­for selve sen­trum, så må vi få folk til å kom­me hit til oss. Kris­tian­san­de­re er jo vel­dig gla­de i Mar­kens, sier Ing­rid.

De vil ser­ve­re sand­wich­er, sup­pe, fro­kost­bowls, smoot­hies, jus, des­ser­ter, ka­ker og snacks, med et ukent­lig tema som me­ny­en er ba­sert på. De vil ha al­ter­na­ti­ver in­nen rå, glu­ten­fri og ve­gansk.

– Også hå­per vi på å få til kon­sep­tet fredagstaco på ve­gansk vis. For man vil ofte ha noe man kjen­ner seg igjen i, med kjen­te sma­ker, sier Kris­tin.

Ben­ja­min Tu­ran Do­gan er dag­lig le­der på Til­ste­de Mat og Mer. De er i dag en av få res­tau­ran­ter som til­byr ve­ge­tar og raw­food i Kris­tian­sand.

– Er det bra at byen får en ve­gansk kafé?

– Ja, det er vel­dig gøy at de tørr å sat­se på en ren ve­gansk kafé, det er det in­gen som har gjort her. De er med på å pushe oss, og kon­kur­ran­se er bare kjempe­gøy, av­slut­ter Do­gan.

FOTO: JU­LIE SØRENSEN MOLVIK

Det er et knapt ett år si­den Ing­rid Moe (t.v.) og Kris­tin Kn­ut­sen møttes for førs­te gang. Nå åp­ner de by­ens førs­te ve­gans­ke kafé sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.