Be­ta­ler kjapt med mo­bi­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Torv­par­ke­ring har inn­gått av­ta­le med det pri­vat­eide Oslo-sel­ska­pet Time Park om drift av an­leg­get.

1. juli lan­se­rer Time Park en app for mo­bil­te­le­fon som he­ter Par­klink. Et­ter at man har re­gist­rert seg på den­ne vil be­ta­lin­gen skje nær­mest av seg selv.

– Syste­met er ba­sert på num­mer­gjen­kjen­ning. Så fort man er re­gist­rert i app-en blir bi­len gjen­kjent i bom­men, som åp­ner seg auto­ma­tisk. Når man kjø­rer ut halv­an­nen time se­ne­re kom­mer en mel­ding om at «par­ke­rin­gen kos­ter deg 33 kro­ner», og du tryk- ker bare be­kreft på mo­bi­len, for­kla­rer Jon Bjør­gum.

Der­som man over­ser mel­din­gen, vil man først få en på­min­nel­se. De­ret­ter går kra­vet even­tu­elt til fak­tu­re­ring via post.

– Om ett år hå­per vi halv­par­ten av de som par­ke­rer bru­ker ap­pen, sier Bjør­gum.

I tråd med lov­ver­ket vil det også være nor­ma­le be­ta­lings­løs­nin­ger, hvor man trek­ker lapp og be­ta­ler i auto­mat ved inn­gan­ge­ne el­ler be­ta­ler med kort ved bom­men.

Raskt­vok­s­en­de Time Park inn­går i Olav Thon Grup­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.