Tor­vet par­ke­rings­an­legg

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● By­sty­ret ved­tok den en­de­li­ge re­gu­le­rings­pla­nen høs­ten 2013 med 34 mot 18 stem­mer.

● Kom­mu­nal­ut­val­get ved­tok i juni 2015 en 50-årig fes­te­av­ta­le med Torv­par­ke­ring AS for en år­lig sum på én kro­ne. Et­ter 50 år kan par­ke­rings­hu­set til­fal­le kom­mu­nen, som i så fall må be­ta­le 33 mil­lio­ner kro­ner, til­sva­ren­de en rest­ver­di på 15 pro­sent. Et­ter 60 år vil an­leg­get hav­ne i kom­mu­nens eie uten veder­lag.

● Po­li­ti­ker­ne har ved­tatt at kom­mu­nen be­kos­ter ad­komst til bi­blio­te­ket og Råd­hus­kvar­ta­let, til sam­men 16,8 mil­lio­ner kro­ner.

● Torv­par­ke­ring AS har reist 30 mil­lio­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal og be­står av Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom AS, Ivar Mjå­land Ei­en­dom AS, Mosvold & Co, Gu­ne­ri­us In­vest AS, H2B Ei­en­dom AS, Gus­tav Pe­der­sen AS, Spare­ban­ken Sør, Ma­m­yr Ei­en­dom AS, Oks­øy Ei­en­dom AS, Vei­dek­ke Entre­pre­nør AS, Ras­mus Tallak­sen og As­bjørn­sen Hol­ding AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.