Span­ger­eid­ka­na­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Ka­nal gjen­nom Span­ger­eid i Lin­des­nes kom­mu­ne som for­bin­der Lene­fjor­den i nord med Njerve­fjor­den i sør.

● Ble of­fi­si­elt åp­net av dron­ning Son­ja 5. juli 2007.

● Ka­na­len bin­der sam­men Sør­lan­det og Vest­lan­det for små­bå­ter og gjør det mu­lig for sjø­fa­ren­de å kom­me fra øst og vest uten å måt­te run­de den vær­har­de Lin­des­nes­halv­øya.

● Sei­lings­høy­den er 4,5 me­ter, dyb­den 2 me­ter og bred­den mel­lom 12 og 20 me­ter.

● Det er spor et­ter det man me­ner har vært en ka­nal, el­ler be­gyn­nel­sen på en ka­nal, fra tid­lig mid­del­al­der el­ler sein jern­al­der (700-tal­let). Ka­na­len var et av de størs­te bygge­pro­sjek­ter som kjen­nes i Nor­ge fra den­ne pe­rio­den. Uan­sett vet man at bå­ter ble dratt over ei­det i mid­del­al­de­ren.

● Pla­ne­ne om å gra­ve ut en ka­nal har blitt tatt opp en rek­ke gan­ger si­den, blant an­net på 1600-tal­let og un­der Na­po­le­ons­kri­ge­ne på be­gyn­nel­sen av 1800-tal­let. De sei­nes­te pla­ne­ne var fra 1880-åre­ne.

● Kil­de: Sto­re Nors­ke Lek­si­kon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.