– En av fire vil ikke ha mer olje­ut­vin­ning

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

En fire­del av de spur­te i en ny un­der­sø­kel­se sier Nor­ge av hen­syn til kli­ma­et ikke bør lete et­ter ny olje og gass på sok­ke­len.

Kvin­ner er mer vil­li­ge enn menn til å set­te klima­hen­syn foran olje­ut­vin­ning, vi­ser un­der­sø­kel­sen som er ut­ført av Re­spons Ana­ly­se på opp­drag fra Fram­ti­den i våre hen­der, skri­ver Dags­avi­sen.

Hver tred­je kvin­ne – 33 pro­sent – sier seg enig i ut­sag­net i at «Nor- ge bør ikke lete et­ter ny olje og gass på norsk sok­kel på grunn av klima­hen­syn». 16 pro­sent – el­ler en seks­del – av de spur­te men­ne­ne me­ner det sam­me. To­talt stil­ler 24 pro­sent seg bak ut­sag­net.

– Vi me­ner det­te vi­ser at noe er på gang i den nors­ke be­folk­nin­gen. Sta­dig fle­re for­står at ny oljeleting ver­ken er for­en­lig med klima­må­le­ne el­ler sam­funns­øko­no­misk for­nuf­tig, sier kon­sti­tu­ert le­der Chris­tof­fer Ring­nes Kly­ve i Fram­ti­den i våre hen­der.

45 pro­sent sva­rer at de er ueni­ge i på­stan­den og støt­ter der- med fort­satt le­ting et­ter nye olje­og gass­fore­koms­ter. Det til­si­er at hele 31 pro­sent ikke har noen ty­de­lig me­ning om spørs­må­let.

Re­gje­rin­gen lys­te ny­lig ut 102 nye lete­blok­ker, de fles­te av dem i Ba­rents­ha­vet.

– Nytt lete­are­al er helt av­gjø­ren­de for lang­sik­tig ak­ti­vi­tet, verdi­skap­ning og lønn­som sys­sel­set­ting i pe­tro­le­ums­næ­rin­gen over hele lan­det, sa olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp) da.

FOTO: NTB SCANPIX

24 pro­sent me­ner klima­hen­syn må gå foran oljeleting, mens 45 pro­sent me­ner det mot­sat­te, iføl­ge den nye un­der­sø­kel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.