Kunst­si­lo­en og at­trak­sjons ut­vik­ling

I de sis­te må­ne­de­ne har det på­gått en til ti­der hef­tig debatt rundt den plan­lag­te ny­etab­le­rin­gen av Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um på Silo­kaia. At­trak­sjons ut­vik­le­ren Rei­dar Fugle­stad er an­satt på åre­mål som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for pro­sjek­tet.

Faedrelandsvennen - - MENING - JAR­LE THORKILDSEN Attrak­sjon Nor­ge AS

Man­ge kri­tis­ke røs­ter har vært på banen i Fædre­lands­ven­nens de­batt­spal­ter. Både i dis­se ar­tik­le­ne og i pa­nel­de­bat­ten som sam­me avis ar­ran­ger­te på Kick, re­gist­rer­te jeg fle­re mo­men­ter som frem­stil­les som mot­set­nin­ger.

Kul­tur­jour­na­list fra Fædre­lands­ven­nen var ek­sem­pel­vis mer el­ler mind­re hån­lig hode­rys­ten­de til styre­le­der Jan Vin­cents Johannessen som vil ska­pe et ut­sikts­punkt på top­pen av si­lo­en. Fra mitt syns­punk­tet vil jeg på­stå at alle som har yt­ret seg i de­bat­ten så langt har rett! De al­ler fles­te pe­ker på vik­ti­ge mo­men­ter i at­trak­sjons ut­vik­ling– ikke mot­set­nin­ger!

Jeg er in­gen pro­fes­sor i at­trak­sjons­ut­vik­ling, men jeg har i 20 år ar­bei­det med ut­vik­ling av mu­se­er og at­trak­sjo­ner i Nor­den gjen­nom sel­ska­pet Na­tu­rex­po på Od­der­øya. Uan­sett hva kri­ti­ker­ne måt­te ten­ke, så vil det frem­ti­di­ge pub­li­kum­met kom­me til Kunst­si­lo­en av minst fire helt for­skjel­li­ge år­sa­ker. Vår er­fa­ring til­si­er at det er fire for­skjel­li­ge kref­ter i sving som set­ter folk i be­ve­gel­se til en attrak­sjon. Jeg vil hev­de at vi snak­ker om ak­ku­rat de sam­me kref­te­ne her. En at­trak­sjons­ut­vik­ler som Fugle­stad må evne å være dyk­tig på alle dis­se fire fel­te­ne hvis han skal lyk­kes:

1 te­ma­tik­ken

Inn­hol­det i at­trak­sjo­nen – selve kuns­ten: Selv­sagt må det­te være bære­bjel­ken og at­trak­sjons­kraft num­mer én for Kunst­si­lo­en. Her har man langt på vei al­le­re­de lyk­kes ved å slå sam­men Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um med sin fag­kom­pe­tan­se og for­mid­lings ka­pa­si­tet m ed­den fan­tas­tis­ke Tan­gen-sam­lin­gen. Det­te kom­mer til å til­trek­ke et stort kunst­in­ter­es­sert pub­li­kum – uan­sett inn­pak­ning el­ler lo­ka­li­se­ring – bare kuns­ten blir ku­ra­tert og til­gjen­ge­lig gjort på en skik­ke­lig måte. Her får også Fugle­stad mas­se pro­fe­sjo­nell hjelp på et felt der han ty­de­lig har ut­trykt sin mang­len­de kom­pe­tan­se.

2 lo­ka­li­se­rin­gen

Slik er det bare – man­ge frem­ti­di­ge gjes­ter vil først og fremst til­trek­kes den kul­tu­rel- le smelte­di­ge­len som Kris­tian­sand er i ferd med å ska­pe i det­te om­rå­det. De vil kom­me inn dø­ren på Kunst­si­lo­en – for­di det var ”to­ta­li­te­ten” i til­bu­det og ste­det som trakk dem dit. Sør­lan­dets attrak­sjon num­mer to et­ter Dyre­par­ken blir i frem­ti­den Kvad­ra­tu­rens syd­vest­li­ge hjør­ne med Nu­pen­par­ken, Fiske­bryg­ga, Kil­den, Kunst­si­lo­en, Vest-ag­der Mu­se­et og res­ten av Od­der­øya. For å få best mu­lig ut­tel­ling for den­ne tan­ken, er det vik­tig at ”de­sti­na­sjo­nen” or­ga­ni­se­res og ut­vik­les vi­de­re som en attrak­sjon un­der én sam­len­de vi­sjon. Opplevelse s ak­tø­re­ne må snakke­sam­men og trek­ke i spann sam­men med by­ens event­ma­ke­re, ho­tel­le­ne og spise­ste­de­ne. Her tror jeg Fugle­stad vir­ke­lig kom­mer til sin rett. Som de­sti­na­sjons ut­vik­ler har han til ful­le vist evne til hel­hets­tenk­ning før. Kan­skje han til og med ev­ner å få kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon med på no­te­ne!

3 Byg­get – inn­pak­nin­gen

Som en av til­hø­rer­ne i sa­len så treff­sik­kert sa på Kick: «Jeg reis­te jo til År­hus på grunn av den der­re regn­bue­greia på ta­ket» (AROS) og «Jeg dro jo til Pa­ris på grunn av den der­re tre­kan­ta greia» (Louv­re-py­ra­mi­den) og «Æ tror dere leg­ger alt for stor vekt på kuns­ten…». Nei – ak­tø­re­ne her leg­ger ikke for stor vekt på kuns­ten/ inn­hol­det, men til­hø­re­ren pek­te me­get kor­rekt på at selve byg­get – Kunst­si­lo­en – må bli en attrak­sjon i seg selv – i sam­spill med inn­hol­det og ut­stil­ler­nes krav til rom­li­ge kva­li­te­ter. På det­te fel­tet har nok Fugle­stad gitt seg i kast med sin størs­te ut­ford­ring, men for­hå­pent­lig har man knyt­tet til seg dyk­ti­ge råd­gi­ve­re – og for­hå­pent­lig har man valgt det bes­te kon­sep­tet fra ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen. Det er klart at av­døde ar­ki­tekt Ar­ne Korsmo sin fre­de­de silo­ar­ki­tek­tur også gir man­ge spen­nen­de mu­lig­he­ter, men man tren­ger ikke se leng­re enn til den ny­li­ge ar­ki­tekt­kon­kur­ran­sen for det nye kul­tur­his­to­ris­ke mu­se­et over knat­ten i Node­vi­ga – for å for­stå hva ar­ki­tek­ter kan til­fø­re av at­trak­sjons­ver­di – når de står fritt. Det­te fel­tet må ut­vik­les så bra at pub­li­kum også kom­mer hit for å se og opp­le­ve alle dis­se byg­ge­ne på Od­der­øya. Gug­gen­heim mu­se­et i Bil­bao (uten sam­men­lik­ning for øv­rig) kun­ne vært bygd hvor som helst i ver­den – det har sin egen til­trek­nings­kraft som attrak­sjon – selv uav­hen­gig av inn­hol­det.

4 drif­ten

Til sist hand­ler det om hvor­dan vi «kob­ler men­nes­ker på», or­ga­ni­se­rer og dri­ver at­trak­sjo­nen. Det men­nes­ke­li­ge mø­tet mel­lom be­tje­ning og gjest må ikke un­der­vur­de­res. Folk kom­mer hjem fra fe­rie og for­tel­ler gjer­ne mer om den fan­tas­tis­ke guid­en enn om selve at­trak­sjo­nen de har be­søkt. Her tror jeg Fugle­stad igjen er i sitt ess. Han kan byg­ge en or­ga­ni­sa­sjon som vil kom­mu­ni­se­re med - og be­hand­le - gjes­te­ne sine på en slik måte at pub­li­kum både vil dra dit førs­te gang og til og med kom­me til­ba­ke. Jeg plei­er å si det slik: «Du kan gjø­re hva du vil på de tre førs­te punk­te­ne som at­trak­sjons­ut­vik­ler – du har bare gjort halve job­ben. Alt hva du iverk­set­ter og ut­vik­ler i for­hold til selve team­et/or­ga­ni­sa­sjo­nen som skal dri­ve det frem­ti­di­ge kunst­mu­se­et, er minst like vik­tig for å lyk­kes.»

Det hand­le­rik­ke o måse­mot­set­nin­ger i at­trak­sjons ut­vik­ling i et så spen­nen­de pro­sjekt som Kunst­si­lo­en. Det hand­ler om å ha re­spekt for – og ut­vik­le kva­li­te­te­ne på alle dis­se fire fel­te­ne – hvis pro­sjek­tet skal opp­nå nød­ven­dig suksess. Jeg tror Ni­co­lai Tan­gen og Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um med sin nye di­rek­tør kan lyk­kes. Spørs­må­let blir bare hvem som er vil­lig til å ta reg­nin­ga – for kost­bar blir etab­le­rin­gen uan­sett. Det er en helt an­nen sak.

Det hand­ler om å ha re­spekt for – og ut­vik­le kva­li­te­te­ne på alle dis­se fire fel­te­ne – hvis pro­sjek­tet skal opp­nå nød­ven­dig suksess.

FOTO: DI­VER­SE AR­KI­TEK­TER

Du kan gjø­re hva du vil på de tre førs­te punk­te­ne som at­trak­sjons­ut­vik­ler (te­ma­tikk, lo­ka­li­se­ring og byg­get) – du har bare gjort halve job­ben. Alt hva du iverk­set­ter og ut­vik­ler i for­hold til selve team­et/or­ga­ni­sa­sjo­nen som skal dri­ve det frem­ti­di­ge kunst­mu­se­et, er minst like vik­tig for å lyk­kes, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.