Svar til Svend­sen

Når en tekst mis­tol­kes el­ler mis­for­stås er det ikke nød­ven­dig­vis teks­ten det er noe galt med. Det er mer sann­syn­lig at det er hos le­se­ren pro­ble­met lig­ger.

Faedrelandsvennen - - MENING - YASIR FAWZI, Imam, Ah­ma­di­yya Mus­lim Ja­ma’at

De som ikke for­står det­te bør lese Chris Svend­sens svar på inn­leg­get mitt, som var et svar til Tu­myr og Bergh. Svend­sens har tatt inn­leg­get mitt ut av kon­tekst og fram­stilt det som noe det egent­lig ikke var. Det po­si­ti­ve jeg nevn­te ifra Ko­ra­nen var først og fremst ment som svar på Tu­myrs feil­ak­ti­ge på­stan­der. Svend­sen skri­ver at det ikke vi­tes hvor­dan jeg stil­ler meg til de «ne­ga­ti­ve tin­ge­ne» i Ko­ra­nen og Bukha­ri (sam­ling av be­ret­nin­ger om Pro­fe­ten Mu­hammads liv). Med be­gren­set plass i et de­batt­inn­legg fore­trek­kes det å hol­de seg til sak. Iste­den­for å snak­ke om and­re ting, valg­te jeg å sva­re på inn­hol­det i inn­leg­ge­ne. Had­de Svend­sen lest inn­leg­get mitt nøy­ere, had­de han sett at blant på­stan­de­ne til Tu­myr, så var det fak­tisk et ko­ran­vers som han fram­stil­te som «ne­ga­tiv ting i Ko­ra­nen», og som jeg tok for meg i mitt inn­legg.

Når det gjel­der Bukha­ri og alt an­net jeg ikke fikk pres­set inn i 2500 tegn in­klu­dert mel­lom­rom, så kan dét også goog­les. Svend­sen goog­let jo Ah­ma­di­yya i sitt for­søk på å umyn­dig­gjø­re tolk­nin­gen mine. Men hvis han had­de goog­let rik­tig, had­de han visst at de fles­te mus­li­mer nød­ven­dig­vis ikke er ueni­ge med meg i for­stå­el­sen av det ak­tu­el­le ver­set. Svend­sens kjap­pe goog­le-søk vi­ser at det fin­nes mel­lom 10 og 20 mil­lio­ner ah­mad iy y a mus­li­mer. Det ve­sent­li­ge er, at til for­skjel­ler fra and­re mus­lims­ke ret­nin­ger, fin­nes det enig­het i Ah­ma­di­yya-me­nig­he­ten når det kom­mer til ko­ran­tolk­nin­ger. Så selv om vi kal­les en mi­no­ri­tet, er vi sam­let sett en stør­re en­het enn and­re mus­lims­ke grup­pe­rin­ger.

Svend­sen på­står: «Fakta er at Ko­ra­nen hver­ken er per­fekt el­ler ufeil­bar­lig». Jeg har ikke sagt det hel­ler. Men jeg har i hvert fall, i mot­set­ning til han, lagt fram ar­gu­men­ter som mot­be­vi­ser hans på­stand.

Ver­den har ikke be­hov for folk som blir for­nær­met når en mus- lim også for­sva­rer sin re­li­gion. Ja, ver­den tren­ger men­nes­ker som er i stand til å ak­sep­te­re fakta, men fakta er noe som er be­vist. Det Svend­sen kal­ler fakta, har ver­ken han el­ler and­re be­vist.

Ver­den tren­ger ikke fle­re ikke­mus­li­mer som for­sø­ker å frem­stil­le Ko­ra­nen som en vol­de­lig bok. Det vil i hvert fall ikke være nyt­tig i kam­pen mot eks­tre­mis­me.

Mest av alt tren­ger ver­den folk som kan un­der­byg­ge sine fre­de­li­ge ko­ran­tolk­nin­ger grun­dig. Det er med sli­ke til­tak at ver­den slip­per å fryk­te i det mins­te «10 til 20 mil­lio­ner mus­li­mer».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.