Sør­lands-sen­te­ret igjen

Det er vel inn­byg­ger­ne, Stian Stor­buk­ås, re­pre­sen­tert ved de folke­valg­te som skal be­stem­me hvor møb­le­ne skal stå?

Faedrelandsvennen - - MENING - TER­JE NÆSS, le­der av kul­tur­sty­ret i Kris­tian­sand kom­mu­ne

Ny­lig gjen­nom­før­te by­sty­ret en grun­dig pro­sess om funk­sjons­de­lin­gen mel­lom Sør lands­par­ken og Kvad­ra­tu­ren. Nok en gang ble det etter­tryk­ke­lig slått fast med stort fler­tall i by­sty­ret at Sør­lands­par­ken i all ho­ved­sak skal være vekst­om­rå­de for han­del, in­du­stri, næ­ring og lo­gis­tikk. Kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner, opplevelse s næ­ring-kino, bow­ling, svømme­hall etc. skal lo­ka­li­se­res til Kvad­ra­tu­ren. Kvad­ra­tu­ren har kva­li­te­ter som gir mu­lig­he­ter for yt­ter­li­ge­re vekst og ut­vik­ling, i lik­het med Sør­lands­par­ken som har sine sær­eg­ne for­trinn. Det er på tide at Sør lands­sen­te­re tog S ør­lands­par­ken ak­sep­te­rer o ga­ner kjen­ner­den­ne funk­sjons­de­lin­gen. Det er ikke Olav Thon og and­re mil­li­ar­dæ­rers am­bi­sjo­ner om enda høy­ere inn­tje­ning som skal be­stem­me hvor­dan Kris­tian­sand skal ut­vik­les. Sen­ter­le­der, Ru­ben Store­vold og Olav Thon har sine ram­mer, som alle and­re, å ut­vik­le næ­rin­ger in­nen­for, og må snart lære seg å re­spek­te­re dis­se og by­sty­rets ved­tak. Dis­se om­kam­pe­ne kje­der oss og tæ­rer på til­li­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.