Utfordrer Eøs-av­ta­len

Lo-kon­gres­sen utfordrer Eøs-av­ta­len gjen­nom en rek­ke en­stem­mi­ge ved­tak.

Faedrelandsvennen - - MENING - KATHRINE KLEVELAND, le­der i Nei til EU

Lo-kon­gres­sen utfordrer EU og ESA på sak et­ter sak, på om­rå­de for om­rå­de. På Jern­bane­pak­ke 4, på EUS he­li­kop­ter­for­ord­ning, på å for­by­be­man­ning s bran­sjen og pro­fitt på vel­ferd, på grunn­lov­fes­ting av Ilo-kon­ven­sjo­ner. Sam­ti­dig som EU kre­ver at rei­se, kost og lo­sji i Nor­ges førs­te lands­om­fat­ten­de ta­riff­av­ta­le skal end­res for å til­freds­stil­le Eøs-av­ta­len.

Lo-kon­gres­sen kre­ver at Nor­ge bru­ker re­ser­va­sjons­ret­ten mot EUS Jern­bane­pak­ke 4.

Det er helt nød­ven­dig der­som det skal være mu­lig å stan­se an­bud på Jern­bane og igjen sam­le NSB. Da­gens op­po­si­sjon har vært imot både an­buds­ut­set­ting og opp­split­ting som da­gens re­gje­ring har ved­tatt. Alt ty­der på at vi ved et re­gje­rings­skif­te får vårt førs­te veto mot et Eu-di­rek­tiv si­den post­di­rek­ti­vet.

Lo-kon­gres­sen kre­ver at Nor­ge ikke­inn­fø­rer HO FO, EUS he­li­kop­ter­for­ord­ning, i norsk lov. HOF O vil over­fø­re både drifts­til­la­tel­se og til­syn t il­det land­he­li­kop­ter­sel­skap eter re­gist­rert i og slik fra­ta nors­ke myn­dig­he­ter all kon­troll. Da­gens re­gje­ring har sagt nei. Ikke ved å bru­ke re­ser­va­sjons­ret­ten, men ved å hev­de at kon­ti­nen­tal­sok­ke­len ikke er om­fat­tet av Eøs-av­ta­len. Det står igjen å se EU og ESAS re­ak­sjon, men det­te er et prin­sipp som in­gen norsk re­gje­ring kan gi seg på.

Lo-kon­gres­sen kre­ver at inn­leie som ho­ved­re­gel ikke skal være til­lat. Det­te er di­rek­te imot­stridt il vi­kar­byrå­di­rek­ti­vet, som sier at re­strik­sjo­ner på be­man­ning s bran­sje­ne r for­budt.

Det er en unn­taks­klau­sul, men den tol­kes svært strengt av EU og Ef­ta-dom­sto­len. Sam­ti­dig er det­te kra­vet det vik­tigs­te grunn­plan­s­kra­vet i norsk fag­be­ve­gel­se. Også le­del­sen i Fel­les­for­bun­det har åp­net for et for­bud, i det mins­te i en re­gion el­ler bran­sje.

Lo-kon­gres­sen vil fjer­ne mu­lig­he­ten for pro­fitt på vel­ferds­tje­nes­ter. LO skil­ler mel­lom kom­mer­si­el­le og ikke-kom­mer­si­el­le ak­tø­rer. Også det­te kra­vet ble kjem­pet igjen­nom på Lo-kon­gres­sen mot ved for­hand­lin­ge­ne om en even­tu­ell ny re­gje­ring. Men kra­vet vil møte EUS nye tje­neste­pak­ke som nett­opp har til hen­sikt å like­stil­le kom­mer­si­el­le og ikke-kom­mer­si­el­le vel­ferds­tje­nes­ter.

Lo-kon­gres­sen har krevd grunn­lov­fes­ting av Ilo-kon­ven­sjo­ner. I Holship­dom­men ble Ilo-kon­ven­sjon 137 veid opp mot EUS frie etab­le­rings­rett og fun­net for lett. Ved grunn­lovs­fes­ting er det selve grunn­lo­ven som blir veid. Om grunn­lo­ven skul­le veie mind­re enn EUS fri­he­ter, så er det vans­ke­lig å leve med for en selv­sten­dig na­sjon.

Nei til EU me­ner samt­li­ge av dis­se en­stem­mi­ge ved­ta­ke­ne vil ut­ford­re Eøs-av­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.