Bi­be­len – in­gen lære­bok i po­li­tikk

Et­hvert valg er et valg om ver­di­er. Der­for an­går høs­tens valg oss alle. For det hand­ler om våre liv.

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT SAND BAK­KEN, pen­sjo­nert prest

Par­ti­ene er som van­lig opp­tatt av å kap­re kris­ten­fol­kets vel­ge­re, selv om de fles­te parti­pro­gram ikke bru­ker så man­ge ord på tro og livs­syn!

Det må gjen­tas til kjed­som­me­lig­het. Krist­ne har uli­ke po­li­tis­ke hold­nin­ger. Og slik må det være! Det er di­rek­te ukris­te­lig å hev­de at Bi­be­len er en koke­bok med opp­skrif­ter på po­li­tis­ke løs­nin­ger i vårt sam­funn. Vi fin­ner ikke svar på kom­pli­ser­te po­li­tis­ke spørs­mål i Den hel­li­ge skrift. For for­fat­ter­ne var f.eks. de­mo­kra­ti helt ukjent.

Når kris­ten­tro­en på­vir­ker noen po­li­ti­ke­res av­gjø­rel­ser for ek­sem­pel i lov­giv­nin­gen, er na­tur­lig­vis det helt le­gi­timt. Men en slik kris­ten på­virk­ning gir ikke av­gjø­rel­sen en kris­ten le­gi­ti­mi­tet. Hvis noen hev­der det, blan­der de det verds­li­ge og det ån­de­li­ge re­gi­ment sam­men og gjør kris­ten­dom­men til en lov­re­li­gion. Og hva en lov­re­li­gion fø­rer til, skul­le det ikke være nød­ven­dig å kom­me nær­me­re inn på.

Jeg prio­ri­te­rer dag­lig hva jeg skal ir­ri­te­re meg over. Men de­bat­ten om hva som er kris­te­lig po­li­tikk som rei­ses un­der hver valg­kamp, har jeg ikke helt klart å la være å ir­ri­te­re meg over. Det er vik­tig å ta vare på vis­se grunn­ver­di­er. Vi har blitt flin­ke på lik­het i konge­ri­ket selv om leve­kå­re­ne for man­ge langt fra er til­freds­stil­len­de. Og ulik­he­te­ne har blitt stør­re med den nå­væ­ren­de re­gje­ring! Der­som sam­fun­net lar grunn­ver­di­ene om lik­het fly­te, vil mar­ke­det over­ta hele sty­rin­gen. Og da vil de sva­ke tape! Fel­les for krist­ne bur­de være en tro som utfordrer til en­ga­sje­ment for fat­ti­ge, sva­ke og de som fal­ler uten­for.

Der­for er det vik­tig at en­kelt­in­di­vi­det ikke set­tes frem­for fel­les­ska­pet. Og det skal et visst mot til å stem­me på par­ti­er som gjen­nom ”sine krist­ne grunn­ver­di­er” ska­per angst for det ukjen­te og frem­me­de! For det er langt fra de jeg vil kal­le en kris­ten po­li­tikk!

Po­li­tisk valg­kamp­de­batt er blitt mer show enn opp­ly­sen­de me­nings­bry­ting. App­laus får de ras­ke re­plik­ker og uny­an­ser­te spiss­for­mu­le­rin­ger. Pro­gram­le­der­ne for­sø­ker å stil­le po­li­ti­ker­ne til veggs med in­tri­ka­te spørs­mål for så å av­bry­te et­hvert for­søk på et leng­re re­son­ne­ment. Iblant skjem­mes også de­bat­ten av di­rek­te ufi­ne

Krist­ne har uli­ke po­li­tis­ke hold­nin­ger. Og slik må det være!

ka­rak­te­ris­tik­ker. Valg­kamp er ikke noe for ama­tø­rer med sar­te sje­ler. Verst er det å høre på de­bat­ter hvor den som snak­ker høy­est og av­bry­ter kraf­tigst, får or­det. Og vi sit­ter igjen med inn­tryk­ket av at po­li­ti­ke­re kjenne­teg­nes av løf­ter de ikke kan hol­de. Jeg glem­mer ald­ri en ka­ri­ka­tur­teg­ning av en ord­rik preste­kol­le­ga på preke­sto­len. Teg­nin­gen had­de føl­gen­de tekst: «Tal høy­ere, pas­tor, ar­gu­men­te­ne er sva­ke!»

Jeg for min del, og jeg vil tro man­ge med meg, får til­tro til po­li­ti­ke­re som ikke bru­ker de sto­re ord, som er lyd­høre over­for and­re – også over­for sine me­nings­mot­stan­de­re i de­bat­ten – og leg­ger vinn på å være ær­li­ge og er opp­rik­tig opp­tatt av ver­di­er som rett­fer­dig­het, fel­les­skap, om­sorg og kjær­lig­het. For val­get hand­ler også i år om dis­se ver­di­er!

FOTO: NTB SCANPIX

Det er di­rek­te ukris­te­lig å hev­de at Bi­be­len er en koke­bok med opp­skrif­ter på po­li­tis­ke løs­nin­ger i vårt sam­funn, skri­ver den pen­sjo­ner­te pres­ten Knut Sand Bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.