Fiske­bryg­ga

En fan­tas­tisk lør­dag etter­mid­dag (1. juli) på Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand. Pak­ket med bå­ter, fullt av folk, nes­ten ikke le­dig bord å opp­dri­ve, og slik skal det jo helst være på en topp dag.

Faedrelandsvennen - - MENING - IN­GE FOSSELIE

Et høyst le­ven­de band hos Bøl­gen & Moi sør­get for eks­tra trøkk og stem­ning i hele hav­na. Det vrim­let av Palme­sus-del­ta­ke­re, guid­er med cruise­tu­ris­ter pas­ser­te jevn­lig, so­la skin­te og skin­te. I bak­grun­nen sus­te skieli­ten med Pet­ter Nort­hug i spis­sen gjen­nom om­rå­det. Alt stem­te. Vel, ikke rik­tig alt. Vi valg­te en til­fel­dig res­tau­rant som nok var litt un­der­be­man­net, men den unge da­men som ser­ver­te var blid og pas­set godt til res­ten av stem­nin­gen. Når man sit­ter sånn og ny­ter drå­pe­ne fra pro­du­sen­ten oppe i Se­tes­dals­vei­en, må man jo før el­ler se­ne­re. Og det måt­te vi. På et toa­lett som fløt over av pa­pir og rot, sis­ter­ner som rant uav­brutt og toa­lett­pa­pir som mang­let. Trangt var det også. Køen ved dis­ken for­tal­te at her had­de sta­ben mer en nok med å hol­de unna, og da var det vel ikke så nøye med toa­let­tet.

Kjæ­re res­tau­ra­tø­rer på Fiske­bryg­ga – og for så vidt alle and­re ste­der – la gjes­te­ne de­res få opp­le­ve rene og ryd­di­ge toa­let­ter som vir­ker. Dere pas­ser godt på i fron­ten og stap­per inn gjes­ter til briste­punk­tet, men dere må pas­se på «bak­si­den» også. Ste­det - og toa­let­tet - var til­fel­dig valgt som sagt, og er for­hå­pent­lig ikke re­pre­sen­ta­tivt for den ge­ne­rel­le stan­dar­den på bryg­ga. Men, ær­lig talt, sånn kan dere jo ikke dri­ve på. Husk at når so­len skin­ner og vin­den er spak, kom­mer gjes­te­ne. Før el­ler se­ne­re «må» de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.