Ny pen­sjons­ord­ning for pen­sjo­nis­te­ne

De sis­te åre­ne har pen­sjo­nis­te­ne opp­levd å få svek­ket sin kjøpe­kraft, også i år der lønns­ta­ke­re har fått økt sin. Den­ne urett­fer­di­ge si­tua­sjo­nen vil Ar­bei­der­par­ti­et unn­gå fram­over.

Faedrelandsvennen - - MENING - KA­RI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

Der­for fore­slår vi å end­re re­gu­le­rin­gen av pen­sjo­ner i tråd med in­ten­sjo­nen i pen­sjons­for­li­ket.

Pen­sjons­re­for­men er den vik­tigs­te re­for­men i Nor­ge på fle­re ti­år og er vik­ti­ge­re for stats­fi­nan­se­ne enn alle på­be­gyn­te og gjen­nom­før­te re­for­mer med da­gens re­gje­ring. Den har gjort norsk øko­no­mi mer bære­kraf­tig, den har styr­ket in­sen­ti­ve­ne til å del­ta i ar­beids­mar­ke­det og den vil gi be­ty­de­li­ge sys­sel­set­tings­ge­vins­ter på lang sikt. Ar­bei­der­par­ti­ets for­slag byg­ger vi­de­re på det­te, men sik­rer at pen­sjo­nis­te­ne ikke vil opp­le­ve re­duk­sjon i sin kjøpe­kraft i år hvor lønns­ta­ker­ne har vekst.

End­rin­gen an­slås ikke å føre til stør­re ut­gif­ter for sta­ten over tid, men re­du­se­rer usik­ker­he­ten og øker sta­bi­li­te­ten i pen­sjons­ut­be­ta­lin­ge­ne for våre eld­re. Med Ar­bei­der­par­ti­ets mo­dell vil pen­sjo­ne­ne re­gu­le­res med gjen­nom­snit­tet av lønns- og pris­vekst, slik in­ten­sjo­nen hele ti­den har vært. End­rin­gen vil bi­dra til å styr­ke le­gi­ti­mi­te­ten til pen­sjons­re­for­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.