Vi har ikke mål om å bli som Palme­sus.

For sjet­te året på rad går rocke­fes­ti­va­len Må­ke­skrik av sta­be­len i Ben­diks­buk­ta. På sce­nen står hjemme­fa­vo­rit­te­ne Hon­ning­bar­na kla­re.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

Fes­ti­val­se­son­gen er i full sving på Sør­lan­det. Palme­sus er fer­dig for i år. Fre­dag og lør­dag er det Må­ke­skrik som står for tur.

Til idyl­lis­ke Ben­diks­buk­ta på Od­der­øya kom­mer blant an­net ar­tis­te­ne Mod­di, Mikhael Pa­ska­lev, Blood Com­mand og Black Deb­bath. Sør­lan­dets egne Hon­ning­bar­na kom­mer også.

– Det blir en fes­ti­val for dem som har lyst til å se bra band, hvor det ikke er noe stress. Det skal være en hyg­ge­lig atmo­sfæ­re med minst mu­lig søp­pel og kø. Du skal slip­pe å lete fe­brilsk et­ter ven­ne­ne dine her, for­tel­ler fes­ti­val­sjef, Ca­thri­ne Sørensen.

GODT FORHÅNDSSALG

Hun kan for­tel­le at for­hånds­sal- get av bil­let­ter har gått bra, og at det øko­no­misk sjel­dent har vært så på stell som det er nå.

– Vi har solgt mer enn før. Vi har lagt ut 500 fes­ti­val­pass og det sam­me i dags­pass. Vi har solgt flest fes­ti­val­pass så det er hyg­ge­lig å se at folk vil kom­me begge da­ge­ne, sier Sørensen, som ikke vil røpe hvor man­ge pass som har blitt solgt.

Fes­ti­val­plas­sen i Ben­diks­buk­ta på Od­der­øya har plass til rundt 1000 per­soner.

– Det er klart at å fyl­le plas­sen med 1000 til­skue­re had­de vært drøm­men, men om det kom­mer 500 begge da­ge­ne så er vi for­nøy­de, sier Sørensen og leg­ger til:

– Det er sjet­te året vi av­hol­der fes­ti­va­len, vi har ikke dyre pri­ser. Så det er synd at det ikke kom­mer fle­re pub­li­kum­me­re først og fremst for ar­tis­te­ne, og for dem som leg­ger ned mye tid i Må­ke­skrik.

ØKO­NO­MISK STØT­TE

I man­ge år har fes­ti­val­sje­fen selv måt­tet spyt­te inn pen­ger fra egen lom­me for å hol­de liv i Må­ke­skrik et­ter fle­re år med un­der­skudd. I år har hun ikke trengt det.

– Vi har fått 20.000 kro­ner fra fyl­ket, Fri­fon­det har gitt 25.000, 110.000 har vi fått fra kom­mu­nen, og 150.000 fra kulturrådet. Vi fikk også ny­lig inn­vil­get 120.000 kro­ner fra gave­fon­det til Spare­ban­ken Sør.

De tre førs­te åre­ne gikk fes­ti­va­len med un­der­skudd, før de i 2015 gikk i pluss. I fjor gikk fes­ti­va­len 70.000 kro­ner i mi­nus igjen. For å ikke gjen­ta det, har de nå gått ned fra seks ar­tis­ter til fem om da­gen.

– Vi kut­ter der vi kan. Ar­tist­ho­no­ra­ret har vi kut­tet med over 100.000. To­talt har vi brukt 300.000 kro­ner på ar­tis­ter i år, kan Sørensen røpe.

TO FOR­SKJEL­LI­GE FESTIVALER

Stø­vet fra san­den på By­stran­da har nett­opp lagt seg et­ter for­ri­ge helgs Palme­sus, hvor det var 17.500 tu­sen til­skue­re til ste­de hver dag.

– Hvor­dan blir det å av­hol­de fes­ti­val et­ter det ar­ran­gø­re­ne kal­ler ti­de­nes Palme­sus?

– Vi er to vidt for­skjel­li­ge festivaler. Det er in­gen vits å sam­men­lig­ne en gang. Palme­sus er noe du har én av i Nor­ge. Vi har ikke mål om å bli som Palme­sus. Festivaler som Må­ke­skrik fin­ner du vel nes­ten i en­hver bygd, selv om vi selv­sagt prø­ver å skille oss ut vi også, me­ner Sørensen.

I buk­ta vil det i år være et likt opp­sett som i fjor med én sce­ne. Det vil også bli bar og di­ver­se ut­salgs­ste­der.

– Vi har fri al­der, og barn kan opp­hol­de seg på hele plas­sen. Man­ge av dem som tar tu­ren, har små barn, og det er de­di­kert et eget om­rå­de til bar­na hvor det fin­nes le­ker og tegne­ut­styr. Det drik­kes al­ko­hol, men jeg fø­ler de som drik­ker, kla­rer å opp­fø­re seg. Det er en trygg atmo­sfæ­re, for­tel­ler Sørensen, og leg­ger til at det ikke er en barne­fes­ti­val, men at den er barne­venn­lig.

SPENT HONNINGBARN

Vo­ka­list i Hon­ning­bar­na, Ed­vard Val­berg, gle­der seg enormt til fes­ti­val på hjemme­bane.

– Jeg har selv vært i Ben­diks­buk­ta helt si­den Quart­fes­ti­va­len holdt til der, og jeg satt på skuld­re­ne til min far. Så det blir utro­lig kult å være der selv.

Selv har Hon­ning­bar­na ald­ri opp­trådt på Må­ke­skrik, men de har vært til ste­de som til­skue­re.

– Det kom­mer til å bli Sør­lan­dets høyde­punkt gjen­nom ti­den­de. Det er så utro­lig dei­lig når folk la­ger en slik fes­ti­val. Kris­tian­sand har ikke en rock­fes­ti­val, nei vel så la­ger vi en selv. Da er det eks­tra kult å ta del i det. Det var i den ån­den vårt band også ble star­tet, slår Val­berg fast, som me­ner folk

må få øyne­ne opp for fes­ti­va­len.

Fes­ti­val­sjef, Ca­thri­ne Sørensen, sy­nes det er utro­lig kult å en­de­lig få på plass sør­len­din­ge­ne, men ser også fram til and­re ar­tis­ter:

– Mod­di og Blood Com­mand er noen av de jeg er mest spent på å se, av­slut­ter hun.

Ons­dag be­gyn­ner opp­rig­gin­gen av sce­nen i Ben­diks­buk­ta med over 100 fri­vil­li­ge som del­tar.

FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Fes­ti­val­sjef Ca­thri­ne Sørensen her i sam­ta­le med le­ve­ran­dør Erik Erik­sen om hvor­dan fes­ti­val­om­rå­det skal se ut til hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.