En be­ha­ge­lig rei­se

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

POP Soft Ri­de

Bur­gun­dy Apol­lon Records

Skul­le det­te ha vært gjort i Nor­ge, måt­te det være i Ber­gen. Og det er det.

Soft Ri­de er et duo­pro­sjekt med vo­ka­lis­ten i Bloody Beach, Ar­ne Håkon Tjel­le, og front­man­nen i Elect­ric Eye, Øystein Braut. Det sier deg kan­skje ikke så mye, men vi snak­ker i alle fall om pop i man­ge va­lø­rer som pas­ser for late, sol­ful­le som­mer­kvel­der der man ikke gid­der å gjø­re så mye an­net enn å slap­pe av og nyte stun­den.

Her er kor­te, enk­le pop­lå­ter til leng­re og mer drøm­men­de sa­ker med en psy­ke­de­lisk di­men­sjon i seg. Em­pi­re of The Sun gjør noe av det sam­me, men de bru­ker mer synth og elek­tro­nis­ke ele­men­ter enn Soft Ri­de. Det hele va­rer i 35 mi­nut­ter, og åp­ne­ren he­ter det sam­me som duo­nav­net. «Soft Ri­de» slent­rer av sted med et en­kelt og pro- gram­mert komp, med halv­sløv vo­kal og mye lek­kert gi­tar­spill. Ab­so­lutt ål­reit.

Det lå­ter enda bed­re med den fine lå­ten «Red Light», og på tredje­spo­ret, «How De­ep is The Night», når duo­en sitt topp­nivå med et fett lyd­bil­de og med en låt som kun­ne ha vært gjort av Oa­sis i sine vel­makts­da­ger. Midt­par­ti­et på al­bu­met hol­der ikke sam­me nivå, og det blir ikke før mot slut­ten at det er grunn til å nik­ke an­er­kjen­ne­de til Soft Ri­de igjen; for ek­sem­pel med lå­ten, «Light The Lan­terns»

To­talt sett er det­te en be­ha­ge­lig rei­se, men man sit­ter li­ke­vel igjen med fø­lel­sen av at noen av lå­te­ne kun­ne ha blitt enda bed­re med litt mer fo­kus og en anel­se mer job­bing. Slik er det med man­ge i vrim­me­len av band fra Ber­gen; de kla­rer det nes­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.