Pop med ute­stem­me

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

POP Ima­gi­ne Dra­gons

«Evol­ve» In­ter­sco­pe/uni­ver­sal

Ima­gi­ne Dra­gons har in­gen­ting å mel­de. For å kom­pen­se­re bru­ker de all­tid ute­stem­me.

Ima­gi­ne Dra­gons blir pus­sig nok sta­dig om­talt som et rocke­band. Det må være for­di de ser mut­te ut på bil­der og at han ene har langt hår. I mu­sik­ken de­res er det jo knapt noe rock å spo­re. Bort­sett fra spo­ra­dis­ke inn­slag av The Ed­ge-ak­tig gi­tar, hø­res de ut som et hvil­ket som helst po­p­or­kes­ter.

Pro­duk­sjo­nen er helsyn­te­tisk. Lå­te­ne er en enes­te lang se­rie hooks. Re­fren­ge­ne er så sto­re at de sik­kert kan hø­res på må­nen. Det nye den­ne gan­gen er ster­ke­re inn­slag av R&B og noen synth-fan­fa­rer som kun­ne ha vært rap­pet fra Ky­go.

Og all kri­tik­ken som ble Las Ve­gas-ban­dets to førs­te ski­ver til del, står ved lag også et­ter den tred­je: Hver enes­te idé her la­ter til å være stjå­let fra and­re ar­tis­ter – dis­se fol­ke­ne er så skam­løse at de uten å rødme kan bru­ke «Yes­ter­day» og «Dan­cing in the Dark» som låttit­ler – og mu­sik­ken er så godt som rib­bet for per­son­lig­het.

Det er ikke der­med sagt at gjør vondt å høre en låt med Ima­gi­ne Dra­gons. Det kan fak­tisk være helt OK mens man sit­ter i bil­kø el­ler la­ger mid­dag. Men tom­hets­fø­lel­sen man sit­ter igjen med et­ter et helt al­bum, er så­pass akutt at den på­føl­gen­de still­he­ten kom­mer som en let­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.