50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. JULI 1967

●● Lon­don: Un­der­hu­set ved­tok i dag med over­vel­den­de fler­tall en lov som til­la­ter homo­sek­su­el­le for­bin­del­ser mel­lom voks­ne men­nes­ker som begge er vil­li­ge, når det fore­går pri­vat i Eng­land og Wa­les. Den nye lo­ven ble ved­tatt med 99 mot 14 stem­mer. In­nen­riks­mi­nis­ter Roy Jenkins sa at det­te ikke er noeoe til­lits­vo­tum el­ler gra­tu­la­sjon til homo­sek­su­ali­te­ten. – De som li­der un­der den­ne svak­he­ten bæ­rer en tung byr­de av en­som­het, skyld­fø­lel­se, skam og and­re vans­ke­lig­he­ter. Det av­gjø­ren­de de spørs­mål vi må be­sva­re er om de i til­legg gg til alt det­te også skal være ut­satt for krimi­i­mi­nal­lov­giv­nin­gens stren­ges­te be­stem­mel­ser.el­ser. Lo­ven går nå til Over­hu­set for god­kjen­nel­se. nnel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.