25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. JULI 1992

●● – Kan­di­da­te­ne var man­ge og vel­kva­li­fi­ser­te. Men blant de 55 jury­med­lem­me­ne i Fædre­lands­ven­nen råd­de det in­gen tvil om at du var vin­ne­ren. Av­gjø­rel­sen var en­stem­mig,e og san­ne­lig er det vel for­tjent. Du har bok­sta­ve­lig gått gjen­nom fjell for å få det­te til. Det var sjef­re­dak­tør Egil Re­mi Jen­sen som po­eng­ter­te det­te da avi­sens Si­li­us-pris ble delt ut i fjell­hal­len i Se­tes­dal Mi­ne­ral­park på Au­ens­ne­set i Horn­nes der en rek­ke inn­bud­te bar frem sin hyl­lest til Ar­nar Hans­son for hans inn­sats med å r rea­li­se­re det gi­gan­tis­ke pro­sjek­tet Se­tes­dal Mi­ne­ral Park som ble tatt i bruk og of­fi­si­elt åp­net i april i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.