QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva er hydro­te­ra­pi?

2. I hvil­ken film sier ho­ved­per­sonen, «the du­de», «man» 147 gan­ger, det vil si gjen­nom­snitt­lig nes­ten 1,5 gan­ger i mi­nut­tet?

3. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Nøt­ter­øy?

4. Hva kal­les den inn­ret­nin­gen i bi­ler der mye ro­ta­sjon i pla­net­dre­vet gir var­me som eks­pan­de­rer en bremse­ski­ve som stop­per pla­net­dre­vet?

5. Hva he­ter kjæ­res­ten til Mummi­trol­let?

6. Hvil­ke tre bok­sta­ver må set­tes foran or­det «He­u­er» for å få et sveit­sisk klokke­mer­ke?

7. Hva slags drikk er fino?

8. Hvil­ket yrke had­de Cliff Cla­vin i den gam­le Tv-se­ri­en Che­ers?

9. Hvem fikk den nors­ke le­ser­pri­sen for ro­ma­nen ”Nåde”?

10. På hvil­ke to kon­ti­nen­ter had­de som­mer-ol fram til 5. au­gust 2016 ald­ri vært av­holdt ?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.