Hvor er nøk­le­ne til bak­rom­met?

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Nes­ten halv­par­ten av Starts vår­kam­per i Obos- liga­en har endt uten Start-sei­er, og det er langt fle­re enn jeg trod­de før se­son­gen. Den sis­te end­te 1-1 mot ny­opp­ryk­ke­de El­ve­rum. «El­ve­rum steng­te selv­føl­ge­lig alle el­le­ve rom, lås­te bak­rom­met og kas­tet nøk­ke­len», sa min kri­tis­ke, men frem­de­les gode venn. Det er en av de bed­re ut­ta­lel­se­ne han har hatt.

●● Spille­mes­sig har det ikke fun­gert som for­ven­tet, og Starts bes­te kamp var fak­tisk i bort­e­ta­pet mot Bodø/ Glimt. Mot et lag som ikke leg­ger seg bak­på. «Skal Start kla­re di­rek­te opp­rykk, må nøk­le­ne til lås­te bak­rom fin­nes», sa min gode venn. Og han har helt rett. Høy­ere tem­po på både ball og bein er en av nøk­le­ne. I en­kel­te kam­per i vår har tem­po­et vært så la­bert at kunst­gres­set har fått tid til å slå rot og gro.

●● «Spill frem­over når du kan, og bak­over når du må», sa tre­ner­le­gen­den Nils Ar­ne Eg­gen for man­ge år si­den. Og det han har sagt om fot­ball er like ak­tu­elt i dag, og vel verdt å lyt­te til. I vår har ikke Start­spil­ler­ne hørt godt nok et­ter, for alt for ofte har de gjort det stikk mot­sat­te.

●● Det po­si­ti­ve er at Start li­ke­vel kun lig­ger ett po­eng bak di­rek­te opp­rykk, og jeg har tro på en mye bed­re høst. De nye ei­er­ne i Start gam­bler nok ikke med opp­ryk­ket, og odd­sen for at de ikke hen­ter noen spil­le­re i som­mer er sky­høy. Jeg hå­per det blir for­sterk­nin­ger, og ikke stall­fyll som så man­ge gan­ger tid­li­ge­re. Det må bli slutt på gjen­bruk av av­dan­ka fot­ball­spil­le­re, for alt for man­ge har vært like dår­li­ge inn­kjøp som in­ne­sto­le­ne på Vip-tri­bu­nen.

●● Nå er det som­mer­fe­rie, uan­sett om den er vel­for­tjent el­ler ikke. Nes­te kamp er hjem­me mot Kongs­vin­ger 23. juli. Før kam­pen skal jeg stå­en­de på VIPtri­bu­nen syn­ge den vak­re Start-hym­nen av full hals. Un­der kam­pen skal jeg sit­te på en av in­ne­sto­le­ne på Vip-tri­bu­nen og syn­ge den traus­te Kil-san­gen, «Vi kom­mer fra sko­ge­ne», så høyt jeg bare tør. Inni meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.