Ry­ken­de uenig i nytt røyke­for­bud

– Det får da være gren­ser for hva de skal be­stem­me, sier Li­se Bærø. Hun er lite for­nøyd med at røyke­lo­ven fra 1. juli nå også om­fat­ter e-si­ga­ret­ter.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KA­MIL­LA RUDBERG ka­mil­la.rudberg@fvn.no

– Vi vet ikke helt sik­kert hvor helse­ska­de­lig ol­je­ne fra e-si­ga­ret­ter er. Men det er kom­met fram at man også kan bli ska­det av pas­siv røy­king fra e-si­ga­ret­ter, for­kla­rer Dag­finn Harr, kom­mune­lege i Kris­tian­sand.

Kom­mu­ne­ne og Ar­beids­til­sy­net vil føre til­syn med for­bu­det på sam­me måte som de i dag gjør for røyke­for­bu­det.

NYE FORPAKNINGER

Sam­me dato, 1. juli 2017, tråd­te også lov­be­stem­mel­sen om stan­dar­di­ser­te to­bakks­pak­nin­ger i kraft. Pak­ke­ne har mørke­grønn far­ge og alle skal ha lik ut­for­ming. For­må­let er å hind­re at barn og unge be­gyn­ner å røy­ke el­ler snu­se.

– Vi vet at unge blir på­vir­ket av ut­se­en­det på to­bakks­pak­nin­ge­ne. Det er in­gen som øns­ker at barn og unge skal be­gyn­ne med to­bakk. Med re­klame­frie pak­nin­ger set­ter vi en stop­per for mar­keds­fø­rin­gen ret­tet mot de yngs­te blant oss, sier helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie på re­gje­rin­gens nett­si­der.

Der­som du ikke har lagt mer­ke til end­rin­gen enda, kan grun­nen være at in­du­stri­en får mu­lig­het til å sel­ge ut vare­lag­re­ne sine og leg­ge om pro­duk­sjo­nen i en over­gangs­pe­rio­de.

SINT På FOR­BU­DET

Li­se Bærø fra Ven­ne­sla er ikke for­nøyd med den nye lov­end­rin­gen.

– Den for­ban­na røyke­lo­ven, ra­ser hun da Fædre­lands­ven­nen kom­mer inn­om e-si­ga­rett­bu­tik­ken Ismoke­king Kris­tian­sand for å lod­de stem­nin­gen.

– Snart har vi ikke lov å pus­te ut luft en­gang, ut­bry­ter hun.

Bærø pat­ter på en så­kalt «dam­per», som er en litt stør­re ver­sjon av en e-si­ga­rett. Hun byt­tet fra van­li­ge si­ga­ret­ter til e-si­ga­ret­ter for et år si­den, etter å ha for­søkt å slut­te med røyk i tre år. Nå for­står hun ikke at hun hel­ler ikke skal kun­ne få dam­pe hvor hun vil.

– Er det vans­ke­lig å fin­ne ste­der der du kan røy­ke?

– Nei, jeg bare røy­ker jeg. Det får være gren­ser på hva de skal få be­stem­me.

FOR­STÅR IKKE FOR­BU­DET

Ei­er av Ismoke­king Kris­tian­sand og Kvi­nes­dal, Ruth Elin Va­pe­que­en Ber­gum Svein­all, er hel­ler ikke sær­lig for­nøyd med den nye lov­end­rin­gen.

– De­ler av røyke­lo­ven er selv­føl­ge­lig bra. Men å for­by e-si­ga­ret­ter på sam­me måte som si­ga­ret­ter for­står jeg ikke. Det er ikke noe som he­ter pas­siv dam­ping. Pas­siv røy­king hand­ler om at man får i seg stof­fer som tjæ­re og ar­se­nikk, sier hun.

FÆR­RE OG FÆR­RE RØY­KER

Folke­helse­rap­por­ten til Folke­helse­in­sti­tut­tet vi­ser at Aust-ag­der er blant de fyl­ke­ne i lan­det med høy­est an­del røy­ke­re. 14,3 pro­sent røy­ker dag­lig i kom­mu­nen.

An­de­len dag­lig­røy­ke­re er høy­est i Øst­fold, Finn­mark og Tele­mark med 18 pro­sent.

I Vest-ag­der lig­ger pro­sent­an­de­len på 13,20 pro­sent.

Dag­finn Harr for­tel­ler at tenden­sen er at røy­ker­ne er en ut­ryd­nings­tru­et rase. Det er med and­re ord ikke man­ge fas­te røy­ke­re igjen i lan­det.

– Når jeg nå ser røy­ke­re i bak­går­den sier jeg at «dere må jo snart stop­pes ut».

IKKE MORALISERING

Harr for­tel­ler at det skjed­de en rask hold­nings­end­ring da da­væ­ren­de helse­mi­nis­ter, Dag­finn Høy­brå­ten, inn­før­te røyke­lo­ven i 2004.

– De som står igjen som røy­ke­re nå er de som er sterkt fy­sisk av­hen­gi­ge av røy­ken. Man skal være var­som med å mo­ra­li­se­re for mye med dis­se. Det blir som å spar­ke en som lig­ger nede. Røy­ker­ne som er igjen nå må vi være yd­my­ke med og leg­ge til ret­te for en mer in­di­vi­du­ell til­pas­ning.

Li­se Bærø er redd for at den­ne mo­ra­li­se­rin­gen også skal ram­me e-si­ga­rett­dam­per­ne nå som e-si­ga­ret­ter også om­fat­tes av røyke­lo­ven.

– Jeg får in­gen styg­ge blikk nå som jeg dam­per. Men det kan jo raskt end­re seg nå, sier hun opp­gitt.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ruth Elin Va­pe­que­en Ber­gum Svein­all har mi­ni­mum 80 kun­der inn­om e-si­ga­rett­bu­tik­ken sin dag­lig. Hun sy­nes stren­ge­re røyke­lov er unød­ven­dig.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Dag­finn Harr på­pe­ker at pas­siv damp fra e-si­ga­ret­ter kan være ska­de­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.