Palme­sus solg­te al­ko­hol for 23 mil­lio­ner

Palme­sus solg­te 244 al­ko­ho­len­he­ter i mi­nut­tet og om­sat­te drik­ke for cir­ka 23 mil­lio­ner kro­ner. Det er re­kord.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

Det ble solgt til sam­men 264.000 en­he­ter al­ko­hol i lø­pet av strand­fes­ti­va­len. Det er re­kord.

– Det­te er re­kord­omset­ning. I år solg­te vi 264.000 en­he­ter al­ko­hol mot 200.000 i fjor, sier Palme­sus­sjef Leif Fos­se­lie.

– Hvor man­ge kro­ner ble det? – Vi har po­li­cy på ikke å kom­men­te­re krone­be­løp rundt det­te, men du kan jo reg­ne selv. Det kos­ter i snitt to bon­ger per en­het, sier Fos­se­lie.

Så vi reg­ner: To bon­ger i Palme­sus­ba­ren kos­ter 88 kro­ner, noe som gir cir­ka 23 mil­lio­ner kro­ner i inn­tekt fra salg av al­ko­hol­hol­dig drik­ke.

KONKURRANSEHENSYN

– Hvor­for vil dere ikke kom­men­te­re krone­be­lø­pet?

– Vi kom­men­te­rer kun tall som uan­sett er of­fent­lig til­gjen­ge­li­ge i regn­ska­pe­ne våre. Det er et kon­kur­ranse­for­trinn for oss å ikke gå ut med dis­se tal­le­ne. Vi sier for ek­sem­pel hel­ler ikke hvor mye vi får inn i pro­vi­sjon fra dem som sel­ger mat og drik­ke. Det er en god del, men de sel­ger så­pass mye mat at det løn­ner seg gans­ke bra for dem, sier Fos­se­lie.

I år var det Bekke­rei­nan, Pizza­ba­ke­ren og Food Asylum som had­de mat­sal­get på Palme­sus, og dis­se solg­te til sam­men 25.000 retter. Det be­tyr at det ble solgt 0,7 retter til hver av de til sam­men 35.000 be­sø­ken­de som var in­ne på om­rå­det fre­dag og lør­dag.

I var­men har tørs­ten vært ster­ke­re enn sul­ten. Ba­re­ne had­de en åp­nings­tid på til sam­men at­ten ti­mer. Med 264.000 solg­te en­he­ter må det ha gått 14.666 en­he­ter i ti­men el­ler 244 en­he­ter i mi­nut­tet.

264.000 en­he­ter delt på 35.000 be­sø­ken­de vi­ser at det må ha gått rundt 7,5 al­ko­ho­len­he­ter til hver av gjes­te­ne i lø­pet av de to da­ge­ne. Det­te be­tyr at hver gjest har brukt rundt 660 kro­ner på drik­ke.

To­tal­bud­sjet­tet til Palme­sus er i år på 70 mil­lio­ner kro­ner, som er bruk­bart mye mer enn fjor­årets 45 mil­lio­ner. Det­te in­klu­de­rer imid­ler­tid også bud­sjet­tet til tors­da­gens kon­sert med El­ton John.

HALV­PAR­TEN FRA BIL­LET­TER

Til selve Palme­sus fre­dag og lør­dag kom det inn 23 mil­lio­ner kro­ner fra drik­ke. Iføl­ge Fos­se­lie kom­mer dess­uten 13–14 mil­lio­ner av bud­sjet­tet fra spon­so­rer og «cir­ka halv­par­ten» (alt­så rundt 35 mil­lio­ner kro­ner) fra bil­lett­salg. Dis­se tal­le­ne gjel­der kun Palme­sus med El­ton John-kon­ser­ten unn­tatt. Fes­ti­va­len har in­gen of­fent­lig støt­te.

– Hvor stort blir over­skud­det i år?

– Jeg kjenner ikke bunn­lin­ja før i ja­nu­ar. Å si noe tall nå vil­le dess­uten være som å si at Palme­sus bare har ak­ti­vi­tet den­ne uka i året. Der­som vi bare skul­le reg­ne det som gikk inn og ut dis­se da­ge­ne vil­le det for­res­ten sett ut som et taps­pro­sjekt, sier Fos­se­lie.

SEL­GER UT ÅRET FØR

Det kom­pli­se­rer blant an­net bil­det at Palme­sus nå har gjort det til en vane å sel­ge ut bil­let­te­ne til nes­te års fes­ti­val like etter at årets er av­vik­let. Bil­lett­inn­tek­te­ne for Palme­sus 2017 kun­ne alt­så fø­res al­le­re­de på 2016-regn­ska­pet.

– 70 mil­lio­ner i bud­sjett i år: Hvor stort blir det nes­te år?

– Vi får se. Jeg fø­ler vi er der vi skal være. Det hand­ler ikke om å bli størst mu­lig, men å ha nok til å pro­du­se­re det vi øns­ker å ska­pe.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Palme­sus-pub­li­kum­met vis­te stor tørst un­der årets strand­fest.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie slår fast at også i år gikk Palme­sus bed­re enn året før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.