Luk­sus­folke­vog­na

Vol­ks­wa­gen le­ver vir­ke­lig opp til nav­net. Med nye Ar­te­on til­byr de luk­sus til en fol­ke­lig pris.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR MJAALAND

PRØVEKJØRT: Med nye Ar­te­on vil Vol­ks­wa­gen ut­ford­re pre­mi­um-mer­ke­ne. Hvor god er den?

Med nye Ar­te­on ut­vis­ker Vol­ks­wa­gen på man­ge må­ter gren­sen til de så­kal­te pre­mi­um-mer­ke­ne. For her får du en stor­bil med de­sign, mo­to­rer og kjøre­egen­ska­per som kan måle seg med bi­ler som kos­ter fle­re hund­re tu­sen kro­ner mer.

Nav­net skjem­mer som kjent in­gen, og med for­sta­vel­sen Art slår pro­du­sen­ten fast at det drei­er seg om kunst. Og de har fak­tisk klart å lage et kunst­styk­ke av en bil som er mye mer enn en stor kom­bi­kupé-ut­ga­ve av Pas­sat. Den­ne står helt på egne ben, har leng­re ak­sel­av­stand, et spen­stig de­sign, stør­re spor­vid­de og ikke minst et svært roms­lig ba­ga­sje­rom.

KREF­TER I OVERFLOD

Men du kjø­per nep­pe Ar­te­on på grunn av ba­ga­sje­rom­met. Det­te er en bil for fein­schmecke­re som sy­nes det er stas at na­bo­en kik­ker litt eks­tra på bi­len din. Og vel­ger du en ut­ga­ve litt opp på rang­sti­gen, der bi­len vi prøv­de hø­rer hjem­me, får du også spenst og kjøre­egen­ska­per som kan måle seg med bi­ler i høy­ere pris­klas­ser.

Med en die­sel­mo­tor på 240 heste­kref­ter bi-tur­bo og et drei­e­mo­ment på 500 Nm var det kref­ter i overflod å øse av. Bå­de med den­ne mo­to­ren og med ben­sin­ut­ga­ven på 280 heste­kref­ter er fire­hjuls­drift stan­dard. Det bidro nok til at Ar­te­on-tu­ren på svin­ge­te sør­lands­vei­er nes­ten var som å kjø­re tog. Som jo går på skin­ner! Og mye kjap­pe­re enn NSB.

SPORTY R-LINE

Noe mer må du leg­ge på bor­det for en R-line 2.0 TSI med 280 hes­ter og 2.0 TDI med 240 hes­ter, som nevnt beg­ge med 4Mo­tion fire­hjuls­drift. Men hop­pet fra «bil­lig­ut­ga­ven» med 150 hk die­sel til 519.000 kro­ner er ikke enormt. Had­de vi hatt råd til det, had­de nok val­get falt på en av de to nevn­te til rundt 630.000 kro­ner. Da får du snobbe­bil med mo­tor­kraft og ut­se­en­de som gjør bil­tu­ren til litt mer enn å bli frak­tet dit du skal.

Ar­te­on kom­mer i to ver­sjo­ner, den sporty R-line, som vår prøve­bil var, og Ele­gan­ce. Den sis­te

kan­skje enda litt mer so­fis­ti­kert ele­gant som nav­net til­si­er med blant an­net tre­verk der R-line har børs­tet alu­mi­ni­um.

STILL­HET

Også på et an­net om­rå­de hev­der bi­len seg bra, nem­lig når det gjel­der lis­ten over ut­styr som er stan­dard. Det gjel­der selv­sagt city nød­brems med fot­gjen­ger­gjen­kjen­ning, adap­tiv cruise­kon­troll, åtte tom­mers skjerm, full led-lys pak­ke og et mor­somt dy­na­misk blink­lys bak som be­ve­ger seg fra midt­en og ut­over. Pluss en god del mer når det gjel­der sik­ker­het og kom­fort.

Ar­te­on er en bil som utvil­somt eg­ner seg for lang­tu­rer. Med eks­tra støy­dem­ping i vin­du­er er det be­ha­ge­lig stil­le i den luf­ti­ge og roms­li­ge ku­pe­en. Skul­le gjer­ne for­søkt bi­len på tys­ke mo­tor­vei­er noen ti­mer. Der vil jeg tro bil og mo­tor vir­ke­lig vil kom­me til sin rett. Men også i Norge er det­te en bil som bur­de være in­ter­es­sant for fle­re enn de som kjø­per bil med hjer­tet. Med stor bak­luke, det al­le­re­de nevn­te roms­li­ge ba­ga­sje­rom­met, del­te bak­se­ter som slåes ned og masse­vis av plass til pas­sa­sje­rer, er Ar­te­on fak­tisk et godt bil­al­ter­na­tiv for man­ge. Ikke minst for­di den er pri­set fol­ke­lig, om man kan si det om bi­ler til over en halv mil­lion kro­ner.

Så langt skal rundt 100 ha for­hånds­be­stilt Ar­te­on, og Vol­ks­wa­gen har som mål­set­ting å sel­ge 300 i år. Det bur­de ab­so­lutt være in­nen rekke­vid­de, vå­ger vi å på­stå etter en litt for kort prøve­tur. Mens den for­ri­ge «luk­sus-kupé­en» CC ty­de­lig var en Pas­sat-ut­ga­ve, er bi­len som nå over­tar CCS po­si­sjon et selv­sten­dig, stil­fullt, men sam­ti­dig som van­lig godt gjen­nom­ført kva­li­tets­pro­dukt fra Vol­ks­wa­gen.

FOTO: TOR MJAALAND

Vol­ks­wa­gens nye flagg­skip er en stor bil. Sti­lig, vil nok man­ge også mene.

FOTO: OLE JACOB STRANDEN

Med navn som hen­spil­ler på kunst var det ikke una­tur­lig å plas­se­re Vol­ks­wa­gen Ar­te­on foran Kil­den.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­rom på 563 li­ter bur­de hol­de for de fles­te.

FOTO: TOR MJAALAND

Løs­nin­gen rundt side­vin­du­ene er ele­gant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.