Ter­je Vi­gen fyl­te Fjære­heia

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

● Er en musikal av Kil­den tea­ter, ba­sert på dik­tet om Ter­je Vi­gen.

● Had­de pre­miere i Fjære­heia Amfi i Grimstad tirs­dag kveld.

● Spil­les fram til 12. juli.

● For­fat­ter: Hen­rik Ib­sen

● Kom­po­nist: Ke­til Bjørn­stad

● Mu­si­kalsk le­der: Bjørn Ole Rasch

● Regi: Bir­git Ama­lie Nils­sen

● Med­vir­ken­de: To­mos Young, Jo­han­n­es Blås­ter­nes, Inge­borg Haa­konsholm, Tri­ne Bari­ås, Ul­rik Waar­li Grimstad, Stef­fen Mul­der, Lars Emil Ni­el­sen med fle­re.

wet bak og skue­spil­ler­ne har le­vert til de gra­der. Den sis­te ti­den har de job­bet med hjer­tet på ut­si­den av krop­pen og vir­ke­lig gitt alt de har. Jeg fø­ler meg vel­dig takk­nem­lig, og sli­ke kvel­der som det her er grun­nen til at jeg els­ker tea­ter, for­tel­ler Nils­sen vi­de­re.

5500 SOLG­TE BIL­LET­TER

Jan­ne­ke Au­lie, salgs- og mar­keds­sjef i Kil­den, kun­ne tirs­dag etter­mid­dag be­kref­te at 5500 bil­let­ter al­le­re­de er solgt.

– Bare det sis­te døg­net har vi solgt 620 bil­let­ter, leg­ger Au­lie til.

Det er Hans An­ton­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kil­den, også svært for­nøyd med.

– Salgs­må­let for den­ne opp­set- nin­gen er 7000 solg­te bil­let­ter to­talt, så det­te vir­ker svært lo­ven­de, sier han.

I for­ri­ge uke sa An­ton­sen til Fædre­lands­ven­nen at Fjære­heia, som blir kalt Kil­dens fem­te sce­ne, vil bli en vik­tig prio­ri­te­ring frem­over i 2018.

– Kil­den kom­mer til å bru­ke en mil­lion i 2017 til å opp­gra­de­re Fjære­heia, og da had­de vi blitt for­nøy­de om Grimstad kom­mu­ne og Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne vil­le bi­dratt med en mil­lion hver i 2018.

Mu­si­ka­len spil­les i Fjære­heia fram til 12. juli.

To­mos Young

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Gerd Hel­ga Sti­foss-hans­sen sy­nes stein­brud­det i Fjære­heia er per­fekt set­ting for Ib­sen-styk­ker. Am­fi­et er kun et stein­kast unna gra­ven som in­spi­rer­te Ib­sen til å skri­ve dik­tet om Ter­je Vi­gen.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Til­skuer Åse Ny­land Fos­san var én av 1000 som fikk med seg Ter­je Vi­gen-pre­mie­ren i Fjære­heia.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Slik så det ut da «Ter­je Vi­gen – En musikal» had­de pre­miere i Fjære­heia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.