Snart bygge­start for 69 se­nior­lei­lig­he­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Rett over som­mer­en set­tes grab­ben i jor­da for byg­ging av 69 nye lei­lig­he­ter for folk over fem­ti.

– Vi be­gyn­ner med grunn­ar­bei­det rett over fe­rien, opp­ly­ser pro­sjekt­le­der Jack An­der­sen i Ag­der­bygg.

Så langt er 20 av de 69 lei­lig­he­te­ne i Ny­mo­en Hage­by solgt, og fem-ti per­soner står på in­ter­esse­lis­ta. Ny­lig over­tok Ex­bo Eien­doms­meg­ling salg og mar­keds­fø­ring av pro­sjek­tet, som rei­ses på nabo­tom­ta til om­sorgs­sen­te­ret på Tang­vall.

VELFERDSTEKNOLOGI

– Vi lan­se­rer pro­sjek­tet via våre ka­na­ler i lø­pet av en ukes tid, for­tel­ler ei­en­doms­meg­ler Ter­je Kvel­land Skaa­ra i Ex­bo Eien­doms­meg­ling.

Han me­ner et til­rette­lagt bo­mil­jø med fel­les­om­rå­der og hage­an­legg, samt frem­over­len­te tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger, gjør lei­lig­hets­byg­get at­trak­tivt for mål­grup­pen, som er folk over fem­ti.

– Her skal man kun­ne bo og leve res­ten av li­vet. At det kom­mu­na­le om­sorgs­sen­te­ret lig­ger rett over gata er også en for­del, me­ner Kvel­land Skaa­ra.

– KOM­MU­NEN BØR KJØ­PE

Det sy­nes Krf-po­li­ti­ker Tor­finn Kleiv­set også. Han me­ner kom­mu­nen bør kjø­pe seg inn i pro­sjek­tet.

– Jeg ser for meg at kom­mu­nen kjø­per mel­lom fem og ti lei­lig­he­ter. Så kan de leie ut til be­bo­ere som kan bru­ke fa­si­li­te­te­ne på syke­hjem­met. At folk kan bo hjem­me len­ger, er pen­ger spart for kom­mu­nen, på­pe­ker Kleiv­set.

OMSORGSPLAN

Da han reis­te spørs­må­let om kom­mu­nalt kjøp i for­mann­ska­pet 7. juni, sa råd­mann Kim Høy­er Ho­lum at de al­le­re­de var kon­tak­tet av in­ter­es­sen­ter knyt­tet til pro­sjek­tet.

– Jeg har sagt at vi skal kik­ke på det, og se det i sam­men­heng med om­sorgs­pla­nen. Vi står foran en stor in­ves­te­ring på det som kan bli på nabo­tom­ta, og må vur­de­re hva som er hen­sikts­mes­sig, sa råd­man­nen, med hen­vis­ning til kom­mu­nens egne pla­ner om å byg­ge 30 nye om­sorgs­bo­li­ger.

– STÅR VED LAG

Ag­der­byggs Jack An­der­sen, som sit­ter i for­mann­ska­pet for Høy­re i Søgne, er glad for inn­spil­let til Kleiv­set. Han øns­ket i en tid­li­ge­re fase å få med seg kom­mu­nen på et OPS (Of­fent­lig-pri­vat sam­ar­beid) uten å få gjen­nom­slag.

– Kom­mu­nens akut­te be­hov er på 8–10 lei­lig­he­ter, og til­bu­det om å kjø­pe seg inn, står selv­sagt ved lag, sier han.

FOTO: FX3D

Illustrasjon av Ny­mo­en Hage­by på Tang­vall i Søgne, hvor mål­grup­pen er folk over fem­ti. Så langt er 20 av 69 lei­lig­he­ter solgt. Det hvi­te byg­get til ven­st­re i bak­grun­nen er ek­sis­te­ren­de Søgne om­sorgs­sen­ter.

FOTO: FX3D

Illustrasjon av de plan­lag­te fel­les­area­le­ne uten­dørs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.