Fakta­sjekk-nett­sted åp­net i går

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TARJEI LEER-SALVE­SEN

I går ble nett­ste­det Fak­tisk. no lan­sert. En rek­ke po­li­ti­ke­re får gjen­nom­gå for slurv.

Si­den mars har en grup­pe grave­jour­na­lis­ter job­bet for å fakta­sjek­ke det nors­ke ord­skif­tet. I dag lan­ser­te de nett­ste­det Fak­tisk.no, som tar mål av seg å opp­dra nord­menn til å ten­ke kilde­kri­tisk.

Nett­ste­det er et selv­sten­dig jour­na­lis­tisk pro­dukt, og kom til som et sam­ar­beid mel­lom NRK, VG og Dag­bla­det. Stif­tel­sen Ti­ni­us, Stif­tel­sen Fritt Ord og Dag­bla­dets Stif­tel­se har bi­dratt med pen­ger i opp­star­ten. TV 2 og NTB har også blitt med på la­get.

Førs­te dag lan­ser­te Fak­tisk. no 20 uli­ke fakta­sjek­ker av på­stan­der, i ho­ved­sak fra nors­ke po­li­ti­ke­re. En rek­ke av dem får gjen­nom­gå for slurv, og får be­teg­nel­sen «Fak­tisk helt feil» el­ler «Fak­tisk del­vis feil» på ut­sagn de har kom­met med.

Noen kom­mer mer hel­dig ut av det, og be­døm­mes med «Fak­tisk helt sant» el­ler «Fak­tisk del­vis sant».

Må­ten re­dak­sjo­nen job­ber på, er jour­na­lis­tisk. En fakta­sjekk sig­ne­res med by­line. Den som sjek­kes får mu­lig­he­ten til til­svar. Nett­ste­det er åpne om egen kilde­bruk. Re­dak­sjo­nen føl­ger de etis­ke ret- nings­lin­je­ne til pres­sens Vær Var­som-pla­kat, i til­legg til kva­li­tets­stan­dar­den for fakta­sjek­ke­re som er ut­vik­let av ame­ri­kans­ke Poyn­ter Insti­tute.

En am­bi­sjon har vært å bi­dra til be­kjem­pel­se av fals­ke ny­he­ter. Det er en mer kre­ven­de opp­ga­ve, som ikke er syn­lig på lan­se­rings­da­gen.

– Vi skal job­be med fals­ke ny­he­ter på sam­me måte som vi job­ber med å sjek­ke på­stan­der fra po­li­ti­ke­re. Men vi må gjø­re noe mer også. Når vi går løs på dis­se sa­ke­ne, må vi først iden­ti­fi­se­re den mu­li­gens fals­ke på­stan­den i en ny­het. Der­et­ter må vi vise le­se­ren hvor­for det­te er en falsk ny- het, sier ansvar­lig re­dak­tør Kris­tof­fer Ege­berg i Fak­tisk.

Noen av po­li­ti­ker­ne som er fakta­sjek­ket, set­ter pris på til­ta­ket og inn­røm­mer å ha sagt helt el­ler del­vis gale ting. En av dem er Carl I. Ha­gen, som hå­per nett­ste­det kan ha en opp­dra­gen­de ef­fekt.

And­re går hardt i ret­te med fakta­sjek­ker­ne. Trond Gis­ke skri­ver i sitt til­svar til sa­ken om pri­vat­sko­le­ne:

– Det ser ikke ut som om Fak­tisk.no i det hele tatt har gått inn i fi­nan­sie­rings­sys­te­met for pri­va­te sko­ler. Det er et minste­krav når man dri­ver med «fakta­sjekk»

FOTO: NTB SCANPIX

Fak­tisk.no lan­ser­te nett­si­den sin i går. Re­dak­sjo­nen skal fakta­sjek­ke det nors­ke ord­skif­tet, og er et sam­ar­beid mel­lom NRK, TV 2, VG og Dag­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.