Slutt på el­bi­ler i kol­lek­tiv­fel­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Nå har ikke el­bi­ler len­ger lov å kjø­re i kol­lek­tiv­fel­tet ved Bjørn­dals­s­let­ta.

– I for­bin­del­se med opp­gra­de­rin­gen av Bane­hei- og Od­der­nes­tun­nel­le­ne ble det fore­tatt en ri­siko­vur­de­ring av de tra­fikk­sik­ker­hets­mes­si­ge for­hol­de­ne, for­tel­ler An­ne Gre­te Tof­te, le­der for plan- og for­valt­nings­sek­sjo­nen i Sta­tens veg­ve­sen.

På bak­grunn av den­ne ri­siko­vur­de­rin­gen ble det be­stemt å sten­ge kol­lek­tiv­fel­tet for el­bi­ler.

Be­slut­nin­gen er tatt for å iva­re­ta tra­fikk­sik­ker­he­ten. På grunn av det natt­li­ge ar­bei­det med tun­ne­le­ne, le­des tra­fik­ken fra øst nå inn i et felt før den le­des inn i det sønd­re lø­pet av Od­der­nes­tun­ne­len.

– Den­ne flet­tin­gen til ett felt er en tra­fikk­sik­ker­hets­mes­sig ut­ford­ring. For bus­se­ne, som kjø­rer i kol­lek­tiv­fel­tet, er det­te gans­ke upro­ble­ma­tisk da dis­se ikke skal kjø­re gjen­nom Od­der­nes­tun­ne­len og der­med unn­går flette­pro­ble­ma­tik­ken. For an­nen tra­fikk som har lov til å kjø­re i kol­lek­tiv­fel­tet, sær­lig el­bi­ler, er det­te vur­dert til å ut­gjø­re en ri­si­ko når de må krys­se av­svinge­fel­tet på E18, sier Tof­te.

Hun me­ner for­bu­det ikke er til hin­der for noen.

– Det er god ka­pa­si­tet på strek­nin­gen, så det er ikke noe hin­der for el­bi­le­ne at de må kjø­re i de or­di­næ­re kjøre­fel­te­ne.

Om for­bu­det er per­ma­nent vi­tes ikke.

– Det vil bli vur­dert på nytt når ar­bei­de­ne med opp­gra­de­rin­gen av tun­ne­le­ne er fer­dig, sier Tof­te.

Det er fore­lø­pig ikke pla­ner om et slikt for­bud i and­re kol­lek­tiv­felt i kom­mu­nen.

FOTO: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Den­ne uka ble det hengt opp skilt som vi­ser at det ikke len­ger er lov for el­bi­ler å kjø­re i kol­lek­tiv­fel­tet ved Bjørn­dals­s­let­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.