To år se­ne­re har 1108 av

44 pro­sent av de ens­li­ge, mindre­åri­ge afghanske flykt­nin­ge­ne som kom i 20154 har fått opp­hold. 233 er re­tur­nert. Og 1108 er borte.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVE­SEN tarjei.leer-salve­sen@fvn.no

I lø­pet av 2015 kom et re­kord­stort an­tall asyl­sø­ke­re til Norge. En stor grup­pe av dem var fra Af­gha­ni­stan, og man­ge var unge gut­ter som reis­te uten voks­ne.

UDI re­gist­rer­te til sam­men 3537 asyl­sø­ke­re som ens­li­ge mindre­åri­ge af­gha­ne­re det året. Nye tall fra UDIS sta­ti­stikk­av­de­ling vi­ser hvor­dan det har gått med den­ne grup­pen.

UKJENT ADRESSE

UDIS nye tall vi­ser at så man­ge som 1108 er re­gist­rert med ko­den «ukjent adresse». Det vil si at de har for­latt mot­tak uten å opp­gi hvor de skal.

Tal­let må ikke tol­kes som 1108 barn på av­veie. Selv om grup­pen kom til Norge og fikk sta­tus som ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re i 2015, har man­ge av dis­se pas­sert 18 år nå.

Tid­li­ge­re tall UDI har of­fent­lig­gjort, var at 182 ung­dom­mer for­svant fra mot­tak for ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re i 2016, og yt­ter­li­ge­re 151 fra ja­nu­ar til mai i år.

BARNEVERNET

For­skjel­len kan for­kla­res ved at de spe­si­el­le pro­se­dy­re­ne for å vars­le blant an­net barnevernet når ung­dom­me­ne blir borte fra mot­tak, inn­tref­fer bare når man leg­ger til grunn at det er barn, i ju­ri­disk for­stand, som er borte.

For man­ge in­ne­bæ­rer det­te at fluk­ten fort­set­ter vi­de­re til nye land, når de inn­ser at de ikke vil få opp­hold i Norge, slik som gut­te­ne Na­sim Rezai og Asad Ah­ma­di, som Fædre­lands­ven­nen ny­lig traff i Pa­ris.

44 PRO­SENT OPP­HOLD

Tal­le­ne fra UDI vi­ser også at kun sju pro­sent av grup­pen (233 per­soner) har re­tur­nert til Af­gha­ni­stan el­ler and­re kjen­te land i lø­pet av de to åre­ne som har gått. En del av dis­se har blitt tvangs­ut­sendt av Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU).

44 pro­sent av ung­dom­me­ne har fått uli­ke for­mer for opp­hold i Norge, en­ten som kon­ven­sjons­flykt­ning, av hu­ma­ni­tæ­re grun­ner el­ler med an­nen flykt­ning­s­ta­tus.

Gans­ke nøy­ak­tig en tre­del av grup­pen er bo­satt i nors­ke kom­mu­ner.

Og 84 per­soner har i lø­pet av to år ennå ikke fått av­gjort sa­ke­ne sine.

MELLOMKATEGORI

Snaut en tre­del av dis­se ung­dom­me­ne er re­gist­rert med av­slag på asyl­søk­na­den.

Men yt­ter­li­ge­re 598 per­soner, 17 pro­sent av grup­pen, har fått inn­vil­get det som kal­les «EMA be­gren­set».

Den­ne ka­te­go­ri­en er en form for opp­hold, men opp­le­ves av man­ge av ung­dom­me­ne Fædre­lands­ven­nen har snak­ket med som et av­slag.

I prak­sis vil det­te si opp­hold i Norge fram til man fyl­ler 18 år, men ikke leng­re. Man­ge av de ung­dom­me­ne som har rømt fra mot­tak for ens­li­ge mindre­åri­ge til­hø­rer nett­opp den­ne ka­te­go­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.