Ap: – En ut­ford­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ar­bei­der­par­ti­ets flykt­ning­po­li­tis­ke tals­mann Stein Erik Lau­vås sier man må leg­ge til grunn at re­gje­rin­gen me­ner re­tur til Af­gha­ni­stan er et trygt al­ter­na­tiv for de fles­te.

– Vi har stilt en rek­ke spørs­mål til re­gje­rin­gen om hvor vidt da­gens po­li­tikk er in­nen­for det in­ter­na­sjo­na­le re­gel­ver­ket vi er bun­det av. Det har de for­sik­ret oss om, sier han.

Lau­vås er imid­ler­tid be­kym­ret for de man­ge unge som for­svin­ner.

– Når over 1100 har for­latt mot­tak uten å opp­gi hvor de drar, er det klart at det re­pre­sen­te­rer en ut­ford­ring. Det er vik­tig å vite hvor folk opp­hol­der seg, men vi øns­ker ikke å luk­ke folk helt in­ne.

Ar­bei­der­par­ti­et lin­je har med­ført bråk med en «asylop­po­si­sjon» in­ternt, med blant an­net To­ve Strand og Bjørn To­re Go­dal i spis­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.