Toll­sje­fen: – Det er som å spil­le rus­sisk ru­lett

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Bort­sett fra to sto­re be­slag har førs­te halv­år i 2017 vært gans­ke nor­malt for Toll­ve­se­net i Kris­tian­sand. Toll­sje­fen rea­ge­rer imid­ler­tid på at så man­ge be­stil­ler ukjen­te lege­mid­ler på net­tet.

– To sto­re be­slag skil­ler seg ut hos oss. Det er et på 600 gram ko­kain, og et på 17 kilo am­fe­ta­min, for­tel­ler Hel­ge Brei­lid, sek­sjons­sjef i Toll­re­gion Sør-norge.

Ons­dag ble Toll­ve­se­nets sta­ti­stikk for be­slag førs­te halv­år av 2017 of­fent­lig­gjort.

De nevn­te ko­kain- og am­fe­ta­min­be­sla­ge­ne er det som skil­ler seg fra sam­me tids­rom i 2015 og 2016 i lands­de­len. I til­legg har det vært en ned­gang i al­vor­li­ge over­tre­del­ser fra 16 i 2016 til 7 i 2017.

– Toll­ve­se­net har noen verdi­gren­ser for hva som be­reg­nes som al­vor­lig, og dis­se gren­se­ne end­rer seg. Der­for er det ikke så lett å sam­men­lig­ne dis­se tal­le­ne, sier Brei­lid.

På lands­ba­sis rea­ge­rer Toll­ve­se­net på den sta­dig øken­de pos­tog pakke­tra­fik­ken.

– Det er helt utro­lig hva folk sit­ter og be­stil­ler på net­tet, uten å ten­ke på hva de får i seg. Det er snakk om nar­ko­ti­ka, do­ping og ting de tror er lege­mid­ler. Noen av de syn­te­tis­ke stof­fe­ne kan være opp­til 10.000 gan­ger ster­ke­re enn van­lig nar­ko­ti­ka, for­tel­ler Brei­lid og fort­set­ter:

– Det er som å spil­le rus­sisk ru­lett. Dess­ver­re er det jo noen som ta­per ru­let­ten.

Også som­mer­en til nå har gått som ven­tet for Toll­ve­se­net.

– Det er mye folk og ful­le fer­jer. Vi er til ste­de ved alle an­koms­ter og av­gan­ger, og har en trus­sel­vur­de­ring som sier når vi skal prø­ve å top­pe kon­trol­le­ne, sier Brei­lid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.